Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Data publikacji: 2023-06-09

DOWÓZ ZBIOROWY DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca-Centrum Zarządzania Edukacją  w Kocmyrzowie -Luborzycy zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 o składanie oryginału wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów  do dnia 30 czerwca 2023r.

Wniosek wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2023/2024 oraz zobowiązanie dostarczenia w/w zaświadczenia do dnia 31.08.2023 r.

Czytaj całość publikacji "Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024"

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna Rodo (plik odt 25KB)
 2. Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 3. Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 4. Rozliczenie kosztów dowozu (plik docx 18KB)

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Data publikacji: 2021-06-17

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie:

niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca powyższy obowiązek realizuje poprzez organizację dowozu dwóch formach:

- zbiorowego, zorganizowanego lub
- indywidualnego realizowanego przez rodziców w formie zwrotu kosztów dowozu.


Dowóz zbiorowy

Usługa dowozu dziecka do przedszkola/szkoły/ośrodka jest wykonywana przez przewoźnika, wybranego w drodze przetargu.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2021 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowe-Luborzycy do 10 lipca 2021 r.
Należy złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o zorganizowany dowóz dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 -
kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.


-2. Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują dofinansowanie zgodnie z zal nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 0050.30A.2020 z dnia 03.07.2020 Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia podpisania umowy. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice byli dysponentami samochodu.
Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022, wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć najpóźniej do 13 sierpnia 2021 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.
Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego na rok szkolny 2021/2022 -
- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2021/2022 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.30A.2020 (plik pdf 431KB)
 2. Regulamin dowozu (plik pdf 2891KB)
 3. Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 4. Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 5. Rozliczenie kosztów dowozu samochód (plik docx 19KB)
 6. Rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)
 7. Klauzula Rodo (plik odt 25KB)

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Data publikacji: 2020-08-11

Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j. z dnia 2020.05.22 ).

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021

Zgodnie z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz.1148 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

(art. 32 ust. 6)

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dot. dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

(art. 39 ust. 4)

1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu uczniów niepełnosprawnych:

Zapewnia się uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 ustawy - Prawo oświatowe, posiadającym niepełnosprawność ruchową, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 rok życia;
Zapewnia się dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim) - Prawo oświatowe bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły, w której uczestniczą w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 rok życia.

Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica) - art. 39 a ustawy Prawo oświatowe

Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, gmina spełnia również poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

Koszt = (a-b) x c x d/100

gdzie: a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem, b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a, c - średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, d - średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Umowa zawierana jest na rok szkolny.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów następujące dokumenty:

- wniosek o dowóz dziecka
- kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopię aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2020/2021 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

Załączniki:

 1. Regulamin dowozu (plik pdf 2932KB)
 2. Zał. nr 1-Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 3. Zał nr 3a- rozliczenie komunikacja publiczna (plik docx 18KB)
 4. Zał nr 3 - Rozliczenie kosztów dowozu-samochód (plik docx 19KB)
 5. Klauzula Rodo (plik odt 25KB)
 6. Zał. nr 2 - Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)