Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Data publikacji: 2022-08-05

DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

Postępowanie prowadzone:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/70df2b24-b0e0-4700-96b6-4a81a33a3068

 

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2147653,dowoz-osob-niepelnosprawnych-z-domu-do-szkoly-oraz-ze-szkoly-do-domu.html

 

Zapytanie Ofertowe

Data publikacji: 2021-10-27

Zapytanie Ofertowe zgodnie Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości netto nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł. netto w Centrum Zarządzania Edukacją

" Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka) dla Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Szkoły podstawowej w Maciejowicach

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 204KB)
 2. Zapytanie ofertowe (plik pdf 7792KB)
 3. SP Karniów formularz (plik docx 31KB)
 4. SP Maciejowice formularz (plik docx 27KB)
 5. protokół z udzielenia zamówienia publicznego (plik pdf 1274KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-03-03

Zapytanie Ofertowe pn: ,,Dostawa Laptopów do Szkół Podstawowych dla których Organem Prowadzącym
jest Gmina Kocmyrzów-LuborzycaZP.CZE.43.271.3.2021

Załączniki:

 1. zał nr 2 -projekt umowy (plik pdf 108KB)
 2. zał nr.1 formularz oferty (plik doc 28KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 180KB)
 4. Pytanie nr 1 (plik pdf 270KB)
 5. Informacja po otwarciu ofert (plik pdf 562KB)
 6. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 999KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2021-02-26

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania w Placówkach Oświatowych dla których Organem prowadzącym jest Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
Znak sprawy: ZP.CZE.43.271.2.2021

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 573KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-02-19

ZAPYTANIE OFERTOWE pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych

Załączniki:

 1. Formularz oferty zał. nr 2 (plik doc 34KB)
 2. Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 (plik pdf 108KB)
 3. Zapytanie ofertowe (plik pdf 76KB)

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego bez wyboru oferty

Data publikacji: 2021-02-16

Ogłoszenie o zamknięciu postępowania -Zapytania Ofertowego NR ZP.CZE.43.271.1.2021 pn: Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych, bez wyboru oferty

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamknięciu postępowania (plik pdf 536KB)

Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r

Data publikacji: 2021-02-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r

Załączniki:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówień Publicznych na 2021 r (plik pdf 1118KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-02-08

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Konserwację instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnych w Placówkach Oświatowych

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 80KB)
 2. Zapytanie ofertowe SIWZ (plik pdf 107KB)
 3. Formularz oferty, zał nr 2 do SIWZ (plik doc 34KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-11-24

Zapytanie Ofertowe na zadanie: Dostawa i montaż sprzętu interaktywnego dla Szkoły Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
ZP.CZE.AT.2.2020

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 181KB)
 2. Formularz oferty (plik doc 30KB)
 3. umowa projekt (plik pdf 104KB)
 4. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 1035KB)
 5. Ogłoszenie o wyborze oferty (plik pdf 1033KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Data publikacji: 2020-10-16


Ogłoszenie nr 510204024-N-2020 z dnia 16-10-2020 r.
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: ,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 514932-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 00116709600000, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
Adres strony internetowej (url): www.cze.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
,,DOWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DOMU DO SZKOŁY ORAZ ZE SZKOŁY DO DOMU
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CZE.ZP.4464.1.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych polegających na dowozie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z domu do szkoły oraz ze szkoły do domu samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózkach inwalidzkich.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8

Dodatkowe kody CPV: 60100000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 521067.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Radio Taxi Partner Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Władysława Jagiełły 20/1
Kod pocztowy: 31-711
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 379439.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1468.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1728
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne" (archiwum)...