Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Data publikacji: 2024-04-16

Logo FEdm, RP, Dofin UE, Małopolska

Małopolski Program Wspierania Uczniów
w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Kocmyrzów -Luborzyca została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli.

W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie:

  • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli,
  • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości,
  • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli - szkolnych liderów projektu,
  • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu,
  • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem,
  • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie,
  • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie.

Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków
w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień.

W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami. Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki  warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze. Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania  i wspierania uczniów zdolnych  a także wzbogacą warsztat pracy o  kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o  programy i materiały  na potrzeby pracy z takimi uczniami.

Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

dziecidzieci

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2024-03-29

życzenia

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Data publikacji: 2024-01-31

Informacja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

 

 

W sprawie rekrutacji informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025"

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 0050.9.2024 (plik pdf 3298KB)
  2. UCHWAŁA NR XXII/206/2021 (plik pdf 272KB)

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2023-12-22

Życzenia świąteczne

GAZ-SYSTEM dla Edukacji

Data publikacji: 2023-11-14

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest uczestnikiem programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. Wsparcie finansowe w formie darowizny w wysokości 19 000,00 zł umożliwiło nabycie sprzętu sportowego do prowadzenia zróżnicowanych zajęć oraz gier zespołowych podczas zajęć z wychowania fizycznego. Aktywność fizyczna w szkole jest fundamentem przyswojenia i praktykowania umiejętności, które  w przyszłości powinny zapewnić aktywne i zdrowe życie. Sprzęt sportowy został przekazany do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Łuczycach oraz Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

plakatzdj 1zdj2zdje3zdjdzmacmaciejp[lakat

Spotkanie z Mikołajem

Data publikacji: 2023-11-07

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem

Wszystkie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami  z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zapraszamy w dniu 8 grudnia 2023 r.  o godz.17.30 na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy (obok Urzędu Gminy).

Zapisy do dnia 30 listopada 2023 r. pod numerem tel: 12/3871176

lub na adres: gzokocmyrzow@gmail.com

Plakat

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2022/2023

Data publikacji: 2023-10-31

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki:

  1. INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych (plik pdf 1035KB)

Wyniki egzaminów

Data publikacji: 2023-07-06

Wyniki egzaminów ósmoklasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 
W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminów przystąpiło 168 uczniów :
 
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - 34 uczniów
Szkoła Podstawowa im. 600 - lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim - 29 uczniów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach - 29 uczniów
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie - 17 uczniów
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach - 15 uczniów
Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Prusach - 15 uczniów
Szkoła Podstawowa im. M. Langiewicza w Goszczy - 13 uczniow
Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach - 8 uczniów
Szkoła Podstawowa w Maciejowicach - 8 uczniów
średnia wynikówwyniki j.polskiwyniki matematykawyniki j.angielski

Aktywna Tablica edycja 2023

Data publikacji: 2023-07-06

Projekt Aktywna Tablica SPE
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Łuczycach otrzymała środki finansowe w ramach rządowego programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024 – edycja 2023
Dofinansowanie 35 000,00 zł wkład własny 8750,00 zł
koszt zadania 43 750,00 zł
Wsparcie dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
Aktywna Tablica

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".

Data publikacji: 2023-05-12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
monitormonmonitorlaptopylaptopylaptopy

Projekt Poznaj Polskę

Data publikacji: 2023-05-12

W ramach projektu Poznaj Polskę uczniowie Szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęli realizację wycieczek.  Wyruszyli min. na dwudniowy podbój Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Zwiedzanie  Pałacu w Wilanowie,  Stadionu Narodowego, Muzeum Neonów, Starówki i Zamku  Królewskirgo, a także Grobu Nieznanego Żołnierza dostarczyło wszystkim dużo wrażeń i wyjatkowych  przeżyć.
Powązki i groby bohaterów "Kamieni na szaniec" wyzwoliły w uczniach zadumę i szacunek dla młodych obrońców stolicy.
Młodsze klasy zakończyły pobyt zabawą i nauką w Centrum Nauki Kopernik, natomiast klasy VI i VII poszerzały wiedzę historyczną w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Piękne chwile! Uczniowie czekają na kolejne wyjazdy, aby zwiedzć naszą piękną Ojczyznę.
wycieczkawycieczkawycieczkawycieczkawycieczkalogo

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Data publikacji: 2023-04-17

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia
pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm.

 

Czytaj całość publikacji " Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"."

log

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2023-04-07

życzenia

Ogłoszenie konkursów

Data publikacji: 2023-03-30

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.14.2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2253513,zarzadzenie-nr-0050142023-z-dnia-23032023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-sz.html
SP ŁuczyceSP KarniówSP Pietrzejowice

Dofinansowanie dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Data publikacji: 2023-03-23

Kolejne dofinansowania dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Wsparcie finansowe bibliotek szkolnych zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz lektur.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 20 000,00 zł w tym dofinansowanie 16 000,00 zł
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych
W 2023 r. dofinansowanie otrzymały:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach
logozdjęcie

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.

Data publikacji: 2023-03-01

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 Laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 Monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Plakat

Program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023.

Data publikacji: 2023-02-28

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje w szkołach  podstawowych: im. Józefa Piłsudskiego  Prusach oraz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy  program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023. Jest on skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć czy aktywność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w postaci pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego danej placówki.

Logo
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...