Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

STYPENDIUM SOCJALNE 2023/2024

Data publikacji: 2023-08-31

STYPENDIUM SOCJALNE 2023/2024

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2022. poz. 2023)

 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY W TERMINIE DO 15.IX.2023r.

 

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600/ os. netto

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kocmyrzów – Luborzyca

 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 2. pełnoletniego ucznia,

 3. dyrektora szkoły.

Stypendium socjalne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników - od czerwca 2023r.

 • pozostałe materiały szkolne od lipca 2023r.

 • abonament internetowy – od września 2023r. do czerwca 2023r.

 • bilety za dojazd do szkoły – od września 2023r. do czerwca 2024r.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,

 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268.)

  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

  4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  1. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

  2. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny

  3. odcinek renty/emerytury

  4. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

 

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2022 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2023) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium (plik odt 19KB)
 2. Oświadczenie o dochodach (plik odt 11KB)
 3. Oświadczenie o braku dochodów (plik odt 12KB)
 4. Wydatki kwalifikowalne (plik odt 20KB)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2022/2023

Data publikacji: 2022-08-30

STYPENDIUM SOCJALNE 2022/2023

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2021 . poz. 1915)

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY W TERMINIE DO 15.IX.2022r.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł/ os. netto

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca

 

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły

 

Stypendium socjalne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników - od czerwca 2022r.
 • pozostałe materiały szkolne od lipca 2022r.
 • abonament internetowy – od września 2022r. do czerwca 2023r.
 • bilety za dojazd do szkoły – od września 2022r. do czerwca 2023r.

 

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 

 1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268.)

  2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

  3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy

  4. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

  1.  zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych

  2. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny

  3. odcinek renty/emerytury

  4. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

 

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2021 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca

poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2022) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.


 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium socjalne (plik odt 19KB)
 2. Oświadczenie o dochodach (plik odt 11KB)
 3. Oświadczenie o braku dochodów (plik odt 12KB)
 4. Wydatki kwalifikowalne (plik odt 19KB)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Data publikacji: 2021-08-31

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Zgodnie z

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 . poz. 1481)


 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE – LUBORZYCY W TERMINIE DO 15.IX.2021r.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528/ os. netto

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

 

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 2. pełnoletniego ucznia,
 3. dyrektora szkoły.

Stypendium socjalne może być przydzielane w formie:

Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników - od czerwca 2021r.
 • pozostałe materiały szkolne od lipca 2021r.
 • abonament internetowy – od września 2021r. do czerwca 2022r.
 • bilety za dojazd do szkoły – od września 2021r. do czerwca 2022r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
 • zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507.)
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 • oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 • wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – fundusz alimentacyjny
 • odcinek renty/emerytury
 • oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

 

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

 

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2020 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca

poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2021) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.


 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium socjalne (plik odt 19KB)
 2. Oświadczenie o dochodach (plik odt 11KB)
 3. Oświadczenie o braku dochodów (plik odt 12KB)
 4. Wydatki kwalifikowalne (plik odt 19KB)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-02

STYPENDIUM SOCJALNE 2020/2021
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO
na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2019 . poz. 1481)

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE - LUBORZYCY W TERMINIE DO 15.IX.2020r.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. netto
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły.

Stypendium socjalne może być przydzielane w formie:
Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

- zakup podręczników - od czerwca 2020r.
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2020r.
- abonament internetowy - od września 2020r. do czerwca 2021r.
- bilety za dojazd do szkoły - od września 2020r. do czerwca 2021r.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507.)
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
e. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS - fundusz alimentacyjny
g. odcinek renty/emerytury
h. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2019 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium socjalne (plik odt 19KB)
 2. Oświadczenie o dochodach (plik odt 11KB)
 3. Oświadczenie o braku dochodów (plik odt 12KB)
 4. Katalog wydatków kwalifikowalnych (plik odt 19KB)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Data publikacji: 2019-08-27

STYPENDIUM SOCJALNE 2019/2020
INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO
na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z
- Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 2018 . poz. 1457)

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
WNIOSKI O STYPENDIUM SOCJALNE NALEŻY SKŁADAĆ W CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ W KOCMYRZOWIE - LUBORZYCY W TERMINIE DO 15.IX.2019r.

Pomoc materialna przysługuje:

1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/ os. netto
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca.

Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Kocmyrzów - Luborzyca

Stypendium socjalne jest przyznawane na wniosek

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły.

Stypendium socjalne może być przydzielane w formie:
Świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium socjalne realizowane jest poprzez refundację dokonanego zakupu podręczników i pomocy naukowych dla uczniów wg katalogu wydatków kwalifikowanych oraz poprzez zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

- zakup podręczników - od czerwca 2019r,
- pozostałe materiały szkolne od lipca 2019r,
- abonament internetowy - od września 2019r do czerwca 2020r

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji: (odpowiednio do sytuacji ucznia)

1. wniosku zawierającego między innymi informacje potwierdzające liczbę osób w gospodarstwie domowym ucznia,
2. zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj.:
a. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach wg wymogów określonych w art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508.)
b. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
c. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
d. zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
e. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
f. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS - fundusz alimentacyjny
g. odcinek renty/emerytury
h. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Świadczenie wychowawcze 500+ nie wlicza się do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego

Liczba osób w rodzinie wpisana we wniosku powinna zgadzać się z liczbą osób w rodzinie wpisaną na załączniku do wniosku.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w 2018 r., np. w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, a w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanych formach opodatkowania należy przyjąć kwotę zadeklarowaną przez wnioskodawcę w oświadczeniu.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2019) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Załączniki:

 1. Wniosek o stypendium socjalne (plik odt 19KB)
 2. Oświadczenie o dochodach (plik odt 11KB)
 3. Oświadczenie o braku dochodów (plik odt 12KB)
 4. Katalog wydatków kwalifikowalnych (plik odt 19KB)

Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

Data publikacji: 2018-08-30

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2017)
nie może przekroczyć 514,00 zł.


O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (za miesiąc sierpień/2017);
- kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
- kopia składki KRUS za III kwartał;
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej;
- W przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;
- kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
- zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów na rzecz osób w rodzinie( kopia wyroku sadowego zasądzająca alimenty);
- w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenie o wystawione przez szkołę potwierdzające uczęszczanie do szkoły;
- w przypadku studiujących członków rodziny- zaświadczenie wystawione przez uczelnię;
- ksero nakazu płatniczego.

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca tel:12/3871176

Załączniki:

 1. Wniosek stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019 (plik odt 21KB)
 2. OŚWIADCZENIE - dochody (plik odt 12KB)
 3. OŚWIADCZENIE O BRAKU DOCHODÓW (plik odt 12KB)