Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Jednostki oświatowe - wybierz podmenu:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU „ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.64.2022
z dnia 26 września 2022 r.


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU
„ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W GMINIE
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA”


Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2022.1324 t.j. z
dnia 2022.06.23),
2. UCHWAŁA NR XXXI/295/2021 RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu
pn. "Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"
nr wniosku RPMP.08.05.00-12-0075/21 Nr naboru: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5
Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Załączniki:

 1. Regulamin Rekrutacji (plik pdf 161KB)
 2. Deklaracja udziału w Projekcie (plik pdf 264KB)
 3. Formularz zgłoszeniowy Zał.Nr 1. (plik pdf 277KB)
 4. Załacznik Nr 2 do Regulaminu (plik docx 777KB)
 5. Załącznik Nr 3 do Regulaminu (plik pdf 218KB)
 6. Załączniknr 4 do Regulaminu (plik pdf 181KB)
 7. Załącznik Nr 5 do Regulaminu (plik pdf 179KB)
 8. Logo (plik odt 86KB)

Samorządowy Żłobek w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

Logo funduszy europejskich, program regionalny, małopolska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

 

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

"Żłobek Samorządowy w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca"

numer projektu RPMP.08.05.00-12-0075/21

Celem projektu jest Umożliwienie wejścia na rynek pracy bądź utrzymania pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie dla ich dzieci 71 nowych miejsc opieki w Żłobku Samorządowym w okresie od 01.02.2022 do 31.10.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 341613,36 zł

Całkowita wartość projektu: 1 580613,36 zł

Grupa docelowa:

71 osób powracających / wchodzące na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) oraz osoby pracujące dla których wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi umożliwi utrzymanie zatrudnienia a także osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.), w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy

Główne zadania:

- wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie i pomoce

- utworzenie 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem 20 tyg. życia do ukończenia 3 r.ż (max. do 4 r.ż.) w Samorządowym Żłobku MAŁE MISIE w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca

- zapewnienie warunków funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku w okresie od 01.06.2022 do 31.10.2023 r.

Główne rezultaty:

- 71 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3

- Wyposażenie nowych miejsc opieki w sprzęt i pomoce

- 71 osób, którym umożliwiono wejście/powrót na rynek pracy lub utrzymanie pracy po otrzymaniu wsparcia w postaci opieki nad dzieckiem do lat 3 w

-Placówka Żłobka w Głębokiej 1 jest pozbawiona barier architektonicznych i jest dostosowana do potrzeb osób  z niepełnosprawnościami w tym:

-podjazd

-winda

-napisy w Brailu

-pętla indukcyjna

- dostosowana łazienka

-miejsce parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami

Załączniki:

 1. Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych 2014-2020 (plik pdf 467KB)
 2. JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (plik pdf 2289KB)
 3. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 (plik pdf 284KB)

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie"

Uchwała Nr XV/134/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Samorządowym Żłobku "Małe Misie"

Uchwała

Samorządowy Żłobek

Dyrektor Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim

mgr Justyna Łakomy

e-mail kontaktowy
zlobekluborzyca@gmail.com

Adres
ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki
Numer telefonu do żłobka
(12) 387 10 42

FILIA

Samorządowego Żłobka "Małe Misie"

Głęboka 1A

32-010 Luborzyca

Numer telefonu:

(12) 312 81 14

Samorządowy Żłobek Samorządowy Żłobek Samorządowy Żłobek Samorządowy Żłobek Samorządowy Żłobek

Załączniki:

 1. Uchwała 296 (plik pdf 107KB)
 2. uchwała 297 (plik pdf 87KB)
 3. Uchwała 298 (plik pdf 71KB)