Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Sposób załatwienia spraw - wybierz podmenu:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy

Data publikacji: 2019-05-21

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomoc ta stanowi pomoc de minimis i jest traktowana jako pomoc publiczna.

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków ustawowych oraz po analizie dokumentów złożonych przez pracodawcę.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wraz z odpowiednimi dokumentami/załącznikami.

Załączniki do wniosku:

 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osobę prowadzącą kształcenie zawodowe młodocianego pracownika (kopię świadectw, dyplomów),
 • kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika prowadzącego przygotowanie zawodowe lub umocowanie do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy, jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca
 • kopia dyplomu, świadectwa potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie przez młodocianego egzaminu
 • kopia świadectwa pracy pracownika młodocianego
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres zatrudnienia pracownika młodocianego np. w przypadku zmiany pracodawcy - jeśli dotyczy
 • aktualny wydruk z CEIGD lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzenia działalności prowadzonej przez pracodawcę
 • kopie dokumentów potwierdzające status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek - jeśli dotyczy
 • oświadczenie wspólnika spółki cywilnej - jeśli dotyczy
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - jeśli dotyczy
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.  U. z 2018 r. poz. 2010  i Dz. U. z 2019 r. poz. 1636)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 391)
 • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 708 )
   
Opłaty  


1. Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea10 za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Składanie Wniosków Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1).

 

 

Czytaj całość publikacji "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy"

Załączniki:

 1. Formularz informacji (plik xlsx 77KB)
 2. Oświadczenie spółka cywilna (plik docx 14KB)
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (plik docx 15KB)
 4. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (plik docx 14KB)
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy dane osobowe (plik docx 12KB)
 6. Oświadczenie Wnioskodawcy (plik docx 12KB)
 7. Zawiadomienie o zawarciu umowy (plik docx 13KB)
 8. Wniosek dofinansowanie kosztów kształcenia (plik docx 27KB)
 9. oświadczenie rzemieślnika (plik docx 17KB)