Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników finansowane ze środków Funduszu Pracy

Data publikacji: 2019-05-21

Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomoc ta stanowi pomoc de minimis i jest traktowana jako pomoc publiczna.

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków ustawowych oraz po analizie dokumentów złożonych przez pracodawcę.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wraz z odpowiednimi dokumentami/załącznikami.

Załączniki do wniosku:

 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osobę prowadzącą kształcenie zawodowe młodocianego pracownika (kopię świadectw, dyplomów),
 • kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne osoby prowadzącej kształcenie zawodowe młodocianego pracownika
 • kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracownika prowadzącego przygotowanie zawodowe lub umocowanie do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy, jeśli przygotowanie zawodowe prowadzi osoba inna niż pracodawca
 • kopia dyplomu, świadectwa potwierdzające ukończenie nauki zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie przez młodocianego egzaminu
 • kopia świadectwa pracy pracownika młodocianego
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres zatrudnienia pracownika młodocianego np. w przypadku zmiany pracodawcy - jeśli dotyczy
 • aktualny wydruk z CEIGD lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzenia działalności prowadzonej przez pracodawcę
 • kopie dokumentów potwierdzające status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek - jeśli dotyczy
 • oświadczenie wspólnika spółki cywilnej - jeśli dotyczy
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - jeśli dotyczy
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • oświadczenie o otrzymaniu lub nie otrzymaniu pomocy de minimis
 • Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159 )
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz.  U. z 2018 r. poz. 2010  i Dz. U. z 2019 r. poz. 1636)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2019 r. , poz. 391)
 • Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 708 )
   
Opłaty  


1. Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea10 za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów -Luborzyca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Składanie Wniosków Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA , pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352z 24.12.2013, str. 1).

 

 

Uwagi i dodatkowe informacje

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: pracodawcy pracownika młodocianego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z  siedzibą w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12 387 14 10 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres info@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail skarbnik.audyt@onet.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracownika młodocianego,
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 6. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Jagiellońska 2, 32-010 Luborzyca
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat. Jest to okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
 8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym,
 9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 10. Osoba, której dane dotyczą posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 12. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.

Załączniki:

 1. Wniosek dofinansowanie kosztów (plik docx 26KB)
 2. Formularz informacji (plik xlsx 77KB)
 3. Oświadczenie rzemieślnika (plik docx 14KB)
 4. Oświadczenie spółka cywilna (plik docx 14KB)
 5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (plik docx 15KB)
 6. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis (plik docx 14KB)
 7. Oświadczenie Wnioskodawcy dane osobowe (plik docx 12KB)
 8. Oświadczenie Wnioskodawcy (plik docx 12KB)
 9. Zawiadomienie o zawarciu umowy (plik docx 13KB)
 10. Oświadczenie o otrzymanej pomocy (plik docx 15KB)