Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Powrót

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Data publikacji: 2023-06-09

DOWÓZ ZBIOROWY DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca-Centrum Zarządzania Edukacją  w Kocmyrzowie -Luborzycy zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 o składanie oryginału wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów  do dnia 30 czerwca 2023r.

Wniosek wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2023/2024 oraz zobowiązanie dostarczenia w/w zaświadczenia do dnia 31.08.2023 r.

DOWÓZ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

W przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka następuje na postawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem
a rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka/ucznia. Umowa zostaje zawarta po dokonaniu weryfikacji wniosku o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka, wnioski należy składać do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów (wzór wniosku w  załączeniu).

Stawka zwrotu za 1 km przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 39 a ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) została określona w  Uchwale  NR XLII/406/2023  Rady Gminy Kocmyrzów -Luborzyca z dnia 30 stycznia 2023 r.  sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

            Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom
  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

            Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

 c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 1. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie
  art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209).
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami.
 3. Wójt zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

Załączniki:

 1. Klauzula informacyjna Rodo (plik odt 25KB)
 2. Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 3. Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 4. Rozliczenie kosztów dowozu (plik docx 18KB)