Zamówienia publiczne


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Zamówienia publiczne")

Zapytanie ofertowe

2019-10-10

Dostawa artykułów papierniczych do Szkół Podstawach
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kocmyrzów 10.10.2019CENTRUM ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ
W KOCMYRZOWIE-LUBORZYCY
UL. JAGIELLOŃSKA 2
32-010 KOCMYRZÓW

ZP.CZE.TAL.3.2019
Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani zamówieniem
Zapytanie ofertowe na Zadanie:
,,Dostawa artykułów papierniczych do Szkół Podstawach
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

1. Zamawiający: Centrum Zarządzania Edukacja w Kocmyrzowie-Luborzycy
z siedzibą: ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów
reprezentowane przez: Annę Szymczyk-Sierak
Dyrektora Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

TEL/FAX: (012) 387-11-76
STRONA INTERNETOWA: http://www.cze.edu.pl/
ADRES E-MAIL: gzokocmyrzow@gmail.com2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest : Dostawa artykułów papierniczych do Szkół Podstawach
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ,,zapytania ofertowego”.
3. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV):
30197644-2 – papier ksero
30199500-5 – segregatory, pudelka do przechowywania
30125110-5 - tonery

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.10.2019 r.
5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy, z siedzibą: ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel.: (012) 387-11-76 / 387-11-76.

6. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I. NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU Z UDZIAŁU W PROCEDURZE ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO”, W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIOTOWEJ PROCEDURZE:

Z procedury niniejszego ,,zapytania ofertowego” zostanie wykluczony Wykonawca :
a) który nie wykazał braku podstaw do wykluczenia;
b) który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, tj. występują wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
- pozostawaniu z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który budzi uzasadnione wątpliwości w zakresie bezstronności tych osób;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.
Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w oparciu o :
- złożone przez Wykonawcę oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia. Niniejsze oświadczenie należy złożyć na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury zapytania ofertowego.

II. ZŁOŻYLI OFERTĘ NIE PODLEGAJĄCĄ ODRZUCENIU Z PROCEDURY ,,ZAPYTANIA OFERTOWEGO”, W ZAKRESIE OPISANYM W PRZEDMIOTOWEJ PROCEDURZE:

Z procedury ,,zapytania ofertowego” zostanie odrzucona oferta:
a) której treść nie odpowiada treści przedmiotowej procedury zapytania ofertowego,
w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia;
b) złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w przedmiotowym zapytaniu ofertowym;
c) Wykonawcy, który nie składa wyjaśnień w zakresie treści oferty, o które poprosił Zamawiający, zgodnie z zapisami ,,zapytania ofertowego”.

7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów:

W niniejszej procedurze ,,zapytania ofertowego” stosowane są następujące kryteria oceny:
1) Cena – 100 %,

8. Sposób oceny ofert:
W ocenie ofert biorą udział oferty które nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu z prowadzonej procedury. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, według przyjętej skali 100 pkt, wg następujących kryteriów:

1) Cena – 100 %
Ilość punktów w ramach tego kryterium wyliczona będzie w oparciu o poniższy wzór :
(Cn/Cb x 100) x W = ilość punktów
w tym:
Cn - cena z VAT najniższa spośród ważnych ofert,
Cb – cena z VAT oferty badanej,
W - waga kryterium (cena – 100 %),


9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcę oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia.

10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
1. Wykonawca określa cenę oferty w oparciu o własną kalkulację na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, ujętego w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca załącza do oferty kalkulację przedmiotu zamówienia, która powinna uwzględniać cały asortyment przedmiotu zamówienia tak by Zamawiający znał ceny jednostkowe poszczególnych produktów.

2. Wykonawca kalkuluje cenę oferty z dokładnością do 1 grosza (2 miejsc po przecinku). Tak obliczoną wartość Wykonawca przenosi do formularza oferty. Cena ofertowa jest ceną brutto, uwzględniającą obowiązującą stawkę podatku VAT.

3. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej w walutach obcych. Cena oferty ma być wyrażona w PLN.

4. W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podaje w formularzu oferty cenę netto. Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców doliczy, na etapie oceny i porównania ofert, do niniejszej ceny netto obowiązujący w Polsce podatek VAT.

11. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 17.10.2019 r. do godziny 08:00 w siedzibie Zamawiającego: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy, ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis:
,,Dostawa artykułów papierniczych do Szkół Podstawach
z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca”
- nie otwierać przed dniem 17.10.2019 r., godz. 09:00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą faksową lub e-mailową. Uzupełnianych na żądanie Zamawiającego dokumentów, pełnomocnictw lub oświadczeń nie należy przesyłać drogą faksową. Dokumenty winny mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę do tego uprawnioną. Uzupełnienia przekazane drogą elektroniczną będą brane pod uwagę w postępowaniu jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu .


12. Osoby do kontaktu:
- Anna Szymczyk – Sierak – Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy, tel: (012) 387-11-76.

13. Wykonawca w celu zawarcia umowy musi dopełnić następujących formalności:
1) Przedłożyć Zamawiającemu :
a) kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem, aktualnego na dzień składania Zamawiającemu, wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z KRS.

b) podpisać umowę w określonym przez Zamawiającego miejscu i terminie na warunkach podanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w przedmiotowej procedurze uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w/w formalności Zamawiający nie podpisze z nim umowy. W takiej sytuacji zaprosi do podpisania umowy kolejnego Wykonawcę, który w przedmiotowej procedurze uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

14. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie prowadzonej procedury:
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia prowadzonej procedury bez podawania przyczyny.
2) Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wymaganych zapytaniem ofertowym dokumentów Zamawiający wzywa Wykonawcę do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie lub złożenie dokumentów niewłaściwych powoduje odrzucenie oferty z procedury. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odrzuceniu oferty.
3) O wyniku przedmiotowej procedury zapytania ofertowego zamawiający powiadomi wszystkich jej uczestników.
4) Sposób komunikowania: poczta e-mail: gzokocmyrzow@gmail.com, poczta tradycyjna na adres: Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie – Luborzycy, ul. Jagiellońska 2,
32-010 Kocmyrzów.
5) Zamawiający może poprosić o wyjaśnienie treści oferty jeżeli będzie ona budzić wątpliwości.
6) Zamawiający może wprowadzić modyfikację treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert, mając na uwadze konieczność:
wydłużenia terminu składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na możliwość dostosowania do wprowadzonych zmian treści ofert Wykonawców – jeżeli będzie taka potrzeba; upublicznienia informacji o modyfikacji treści zapytania ofertowego na stronie internetowej oraz wysłania informacji o zmianie zapytania ofertowego do wszystkich potencjalnych Wykonawców, którzy się ujawnili na etapie prowadzonej procedury.

15. Warunki zlecenia zamówień uzupełniających:
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
16. Istotne postanowienia umowy:
Istotne postanowienia umowy przedstawia projekt umowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej procedury ,,zapytania ofertowego”.

17. Załączniki do niniejszej procedury:
załącznik nr 1A – opis przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 1B – opis przedmiotu zamówienia,
załącznik nr 2 - oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia,
załącznik nr 3 - formularz oferty,
załącznik nr 4 - projekt umowy.


Luborzyca, dnia 10.10.2019 r.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Zamówienia publiczne")

przejdź do góry...

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji