Zamówienia publiczne


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Zamówienia publiczne")

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

2018-12-21

Ogłoszenie nr 500305939-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie nr 500305939-N-2018 z dnia 21-12-2018 r.
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
EKSPERYMENTUJĘ ODKRYWAM WIEM DOFINANSOWANEGO Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 655859-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 001167096, ul. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 387 11 76, e-mail gzokocmyrzow@gmail.com, faks 12 387 11 76.
Adres strony internetowej (url): http://cze.edu.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.CZE.EOW.2.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. tabletów oraz 1 szt. laptopa wraz z oprogramowaniem do celów edukacyjnych. Zadanie jest realizowane w celu wykonania Projektu: Eksperymentuję Odkrywam Wiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Bardziej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 32322000-6, 48000000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: DOSTAWA TABLETÓW ORAZ KOMPUTERA DO CELÓW EDUKACYJNYCH
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 263576.63
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PB Tenders Jakub Pawulski
Email wykonawcy: firma@pbtenders.pl
Adres pocztowy: ul. A. Grzymały-Siedleckiego 4/25
Kod pocztowy: 85-868
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15484.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15484.47
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e10ff772-0329-4e97-afed-e5c92eba685e


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Zamówienia publiczne")

przejdź do góry...

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji