Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Akademia Przedszkolaka"

2020-02-05

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

"Akademia Przedszkolaka"
numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

Grupa docelowa:
150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
Główne zadania:
-utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
-rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
- zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Główne rezultaty:
- 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
- 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

Dołączone pliki:


Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

2020-01-02

www.malopolskietalenty.pl

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "

  2019-11-21

  W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "
  uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
  a) matematyczne i naukowo-techniczne
  b) język angielski
  c) informatyczne
  d) przedsiębiorczość
  e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

  W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
  460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

  Dołączone pliki:


  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

  2019-11-05

  Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

  Dołączone pliki:


  „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

  2019-09-23

  Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
  14.00 – 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach


  „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

  Planowany przebieg :

  Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
  Polacy w armiach państw zaborczych
  Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
  Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
  Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
  Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

  Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

  Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

  Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII – VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

  Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

   2019-08-06

   Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

   Dołączone pliki:


   DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

   2019-06-19

   W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
   Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

   czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

    2019-05-22

    Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
    1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
    ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
    2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
    ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
    Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

    Dołączone pliki:


    Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

    2019-05-22

    Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
    Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

    Dołączone pliki:


    Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

    2019-05-22

    W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
    Kwota zadania to 168 000,00.
    W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


     Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

     2019-05-17

     Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

     Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

     rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

     Grupa docelowa:

     8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
     Główne zadania:
     - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
     - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
     a) matematyczne i naukowo-techniczne
     b) język angielski
     c) informatyczne
     d) przedsiębiorczość
     e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

     W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

     - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
     - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
     - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
     - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
     - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
     - Szkoła Podstawowa w Karniowie
     - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
     - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

     Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
     Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
     Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
     Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     Świąteczne Życzenia

     2019-04-18

     Życzymy Państwu,
     zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

     Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
     oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

      2019-04-05

      W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

      Anna Szymczyk-Sierak
      Dyrektor CZE


      Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

      2019-04-02

      Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
      w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

       2019-03-22

       W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


        Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

        2019-03-14

        Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

         2019-03-14

         ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
         WÓJTA GMINY
         KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
         z dnia 12.03.2019 r.
         W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
         1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
         2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
         3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

         Dołączone pliki:


         Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

         2019-03-07

         Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
         Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

         Dołączone pliki:


         Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

         2019-03-04

         Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
         Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
         ( zakładka: REKRUTACJA )

         www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

          2019-03-04

          W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Program Resortowy "Maluch+" 2019

           2019-02-28

           Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
           W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

            2019-02-15

            Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

            Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
            Grupa docelowa:
            8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
            Główne zadania:
            - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
            - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
            a) matematyczne i naukowo-techniczne
            b) język angielski
            c) informatyczne
            d) przedsiębiorczość
            e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
            Główne rezultaty:
            270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
            243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
            104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

            Dołączone pliki:


            Bezpieczne ferie

            2019-01-15

            Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

            Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

            W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

            Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
            Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

             2019-01-07

             W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
             Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
             Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
             Kocmyrzów 38
             w terminie do 25 stycznia 2019 r.
             Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE

             Dołączone pliki:


             Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

             2019-01-07

             W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
             W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

             Dołączone pliki:


             Życzenia

             2018-12-24

             Wesołych Świąt!

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

              2018-11-30

              W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
              w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
              Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

               2018-11-30

               W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
               Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

               Dołączone pliki:


               Stan realizacji zadań oświatowych

               2018-10-26

               Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
               Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

               Dołączone pliki:


               Dzień Edukacji Narodowej

               2018-10-15

               Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

               Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
               Anna Szymczyk-Sierak
               Dyrektor CZE

               Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

                2018-09-14

                W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
                Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
                Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

                 2018-09-07

                 Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

                 Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

                 Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

                 Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
                 Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
                 Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
                 Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
                 Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                 Dołączone pliki:


                 DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

                 2018-09-07

                 Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                  Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

                  2018-08-31

                  Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


                  Poznaj historię swojej gminy!

                  2018-08-30

                  Poznaj historię swojej gminy!

                  W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

                  15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

                  29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

                  13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

                  27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

                  3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

                  17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

                  Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
                  Serdecznie zapraszamy!

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

                   2018-08-30

                   Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
                   Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


                   WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

                   2018-08-23

                   Szanowni Państwo !
                   W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
                   Z poważaniem
                   Anna Szymczyk-Sierak
                   Dyrektor CZE


                   INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

                   2018-08-20

                   Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
                   Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

                   Dołączone pliki:


                   INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

                   2018-08-20

                   Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

                   Dołączone pliki:


                   Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

                   2018-08-03

                   W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    Projekt

                    2018-07-30

                    W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

                    Dołączone pliki:


                    Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

                    2018-07-20

                    Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
                    Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

                    czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

                    Dołączone pliki:


                    Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

                    2018-07-20

                    Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                     BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

                     2018-07-10

                     W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

                     https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlana

                      Program dotacyjny „Niepodległa”

                      2018-06-27

                      Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
                      W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
                      Więcej informacji nt. programu na stronie :
                      https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

                       2018-06-27

                       Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
                       z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
                       samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
                       oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
                       oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
                       publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
                       i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

                       Dołączone pliki:


                       Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

                       2018-06-27

                       W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlana

                        LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

                        2018-05-16

                        Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
                        Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
                        Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
                        Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

                        Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                        Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                        Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                        poniedziałek 9.00-18.00
                        wt-czw 7.00-15.00
                        piątek 7.00-14.00                        Anna Szymczyk-Sierak
                        Dyrektor CZE

                        Dołączone pliki:


                        Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

                        2018-05-11

                        Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

                        Dołączone pliki:


                        Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

                        2018-05-11

                        Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                        Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
                        w Wysiołku Luborzyckim 160 b

                        Dołączone pliki:


                        LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                        2018-05-04

                        Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
                        Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
                        Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                        Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                        Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                        poniedziałek 9.00-18.00
                        wt-czw 7.00-15.00
                        piątek 7.00-14.00


                        Anna Szymczyk-Sierak
                        Dyrektor CZE


                        OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

                        2018-04-20

                        Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
                        Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
                        Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

                        Dołączone pliki:


                        Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

                        2018-04-19

                        Szanowni Państwo,
                        Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

                        Anna Szymczyk-Sierak
                        Dyrektor CZE

                        Dołączone pliki:


                        Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

                        2018-04-19

                        Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
                        W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
                        Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

                        Anna Szymczyk-Sierak
                        Dyrektor CZE

                        Dołączone pliki:


                        Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

                        2018-04-17

                        Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                        Dołączone pliki:


                        PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

                        2018-04-11

                        Szanowni Państwo,

                        Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
                        profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
                        Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
                        Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
                        Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
                        Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
                        Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
                        Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
                        Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
                        przedszkole
                        klasy 0-3
                        klasy 4-7
                        Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
                        Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

                        Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


                        Łucja Nagacz
                        Katarzyna Konewecka-Hołój
                        Michał Gomółka

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         Życzenia

                         2018-03-29

                         Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

                         Życzą:

                         Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
                         oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
                         w Kocmyrzowie-Luborzycy

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                          Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

                          2018-03-21

                          Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
                          W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


                          budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
                          budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
                          budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
                          budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
                          budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Dołączone pliki:


                          Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

                          2018-03-21

                          Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

                          Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                          Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
                          W tym:
                          - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
                          - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
                          - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
                          - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
                          Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                          Dołączone pliki:


                          Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

                          2018-03-21

                          Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

                          Eksperymentuję Odkrywam Wiem

                          Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

                          Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

                          czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Dołączone pliki:                          wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                          przejdź do góry...

                          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

                          Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji