Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

2019-02-15

Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
Grupa docelowa:
8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
Główne zadania:
- utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
- realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
Główne rezultaty:
270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

Dołączone pliki:


Bezpieczne ferie

2019-01-15

Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

  2019-01-07

  W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
  Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
  Kocmyrzów 38
  w terminie do 25 stycznia 2019 r.
  Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

  Anna Szymczyk-Sierak
  Dyrektor CZE

  Dołączone pliki:


  Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

  2019-01-07

  W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
  W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

  Dołączone pliki:


  Życzenia

  2018-12-24

  Wesołych Świąt!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

   2018-11-30

   W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
   w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
   Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

    2018-11-30

    W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
    Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

    Dołączone pliki:


    Stan realizacji zadań oświatowych

    2018-10-26

    Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
    Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

    Dołączone pliki:


    Dzień Edukacji Narodowej

    2018-10-15

    Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

    Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
    Anna Szymczyk-Sierak
    Dyrektor CZE

    Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

     2018-09-14

     W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
     Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
     Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

      2018-09-07

      Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

      Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

      Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

      Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
      Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
      Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
      Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
      Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

      Dołączone pliki:


      DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

      2018-09-07

      Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

       2018-08-31

       Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


       Poznaj historię swojej gminy!

       2018-08-30

       Poznaj historię swojej gminy!

       W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

       15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

       29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

       13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

       27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

       3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

       17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

       Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
       Serdecznie zapraszamy!

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

        2018-08-30

        Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
        Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


        WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

        2018-08-23

        Szanowni Państwo !
        W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
        Z poważaniem
        Anna Szymczyk-Sierak
        Dyrektor CZE


        INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

        2018-08-20

        Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
        Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

        Dołączone pliki:


        INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

        2018-08-20

        Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

        Dołączone pliki:


        Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

        2018-08-03

        W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         Projekt

         2018-07-30

         W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

         Dołączone pliki:


         Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

         2018-07-20

         Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
         Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

         czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

         Dołączone pliki:


         Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

         2018-07-20

         Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

          2018-07-10

          W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

          https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlana

           Program dotacyjny „Niepodległa”

           2018-06-27

           Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
           W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
           Więcej informacji nt. programu na stronie :
           https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

            2018-06-27

            Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
            z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
            samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
            oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
            oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
            publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
            i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

            Dołączone pliki:


            Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

            2018-06-27

            W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

             2018-05-16

             Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
             Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
             Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
             Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

             Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
             Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
             Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
             poniedziałek 9.00-18.00
             wt-czw 7.00-15.00
             piątek 7.00-14.00             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE

             Dołączone pliki:


             Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

             2018-05-11

             Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

             Dołączone pliki:


             Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

             2018-05-11

             Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
             Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
             w Wysiołku Luborzyckim 160 b

             Dołączone pliki:


             LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

             2018-05-04

             Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
             Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
             Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
             Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
             Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
             poniedziałek 9.00-18.00
             wt-czw 7.00-15.00
             piątek 7.00-14.00


             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE


             OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

             2018-04-20

             Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
             Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
             Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

             Dołączone pliki:


             Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

             2018-04-19

             Szanowni Państwo,
             Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE

             Dołączone pliki:


             Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

             2018-04-19

             Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
             W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
             Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

             Anna Szymczyk-Sierak
             Dyrektor CZE

             Dołączone pliki:


             Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

             2018-04-17

             Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

             Dołączone pliki:


             PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

             2018-04-11

             Szanowni Państwo,

             Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
             profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
             Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
             Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
             Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
             Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
             Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
             Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
             Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
             przedszkole
             klasy 0-3
             klasy 4-7
             Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
             Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

             Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


             Łucja Nagacz
             Katarzyna Konewecka-Hołój
             Michał Gomółka

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Życzenia

              2018-03-29

              Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

              Życzą:

              Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
              oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
              w Kocmyrzowie-Luborzycy

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

               2018-03-21

               Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
               W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


               budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
               budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
               budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
               budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
               budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               Dołączone pliki:


               Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

               2018-03-21

               Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

               Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

               Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
               W tym:
               - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
               - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
               - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
               - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
               Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

               Dołączone pliki:


               Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

               2018-03-21

               Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

               Eksperymentuję Odkrywam Wiem

               Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

               Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

               czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               Dołączone pliki:               wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

               przejdź do góry...

               Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

               Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji