Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

WARUNKI I ZASADY UDZIAŁU W REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

2021-02-26

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022


USTAWOWE KRYTERIA NA PIERWSZYM ETAPIE REKRUTACJI
wynikające z art. 131 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
(Dz. U z 2020 r. poz. 910 z póź.zm.)

KRYTERIA NA DRUGIM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Zgodnie z Uchwałą NR XXII/206/2021 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 11 lutego 2021 roku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ORAZ ZASADY REKRUTACJI DOSTĘPNE W ZAŁĄCZNIKU

Dołączone pliki:


Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

2020-12-03

Gmina Kocmyrzów- pozyskała grant w wysokości 74 907, 00 zł zł na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.
Uzyskane dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup laptopów z pakietem oprogramowania, które trafią do szkół na terenie gminy.
Podpisywanie umów o powierzenie grantu planowane jest w grudniu 2020 r., natomiast wypłata środków planowana jest na I kwartał 2021 r.
Pakiet Edukacyjny Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to działania będące częścią szeregu kompleksowych rozwiązań służących wsparciu małopolskich samorządów w trudnym okresie pandemii.
Działania wspierające zdalną edukację prowadzone w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dołączone pliki:


NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

2020-10-23

Czerwona strefa w całej Polsce.
Wśród zmian min. zajęcia zdalne w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna,
https://www.gov.pl/.../cala-polska-w-czerwonej-strefie...

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  KOMUNIKAT DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W KWARANTANNIE NAŁOŻONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITANREGO W KRAKOWIE

  2020-10-23

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie informuje, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758) w § 4 ust. 7 przewiduje, że przepisy ust. 2-6 w § 4 stosuje się również w przypadku osób będących adresatami decyzji przekazanych w sposób inny niż na piśmie, o których mowa w art. 33 ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  W konsekwencji osoby, którym decyzję (informację) o konieczności poddanie się kwarantannie przekazano w sposób inny niż na piśmie (np. telefonicznie):

  informują pracodawcę o odbywaniu kwarantanny (informację tę przekazuje się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon);
  w celu wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składają pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny (oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności).
  Płatnik składek, który nie jest obowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, przekazuje to oświadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.

  Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego z tytułu choroby może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w tym oświadczeniu. Wystąpienie takie wymaga uzasadnienia.
  /źródło:https://pssekrakow.pl/index.php/

  Dołączone pliki:


  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.„Zdalna Szkoła +

  2020-09-08

  Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

  Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa

  Uzyskane przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wsparcie finansowe w wysokości 74 999,96 zł zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, które w dniu.02.09.2020 r. zostały przekazane dyrektorom 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Dołączone pliki:


  Projekt: Zdalna szkoła +"

  2020-09-02

  Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zdalna Szkoła +"


  Gmina Kocmyrzów-Luborzyca po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, tym razem w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  Podobnie jak w pierwszym etapie wspierania nauki zdalnej dofinansowanie wynosi 100% i nie ma udziału wkładu własnego.

  Celem projektu jest wsparcie realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej poprzez zapewnienie dostępu do sprzętu dla najbardziej potrzebujących uczniów, w tym uczniów z rodzin 3+. Pomoc będzie kierowana do uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mających techniczne problemy z uczestnictwem w edukacji w warunkach stanu epidemii koronawirusa

  Uzyskane przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wsparcie finansowe w wysokości 74 999,96 zł zostało przeznaczone na zakup 30 laptopów wraz z oprogramowaniem Office, które w dniu.02.09.2020 r. zostały przekazane dyrektorom 9 szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Beneficjentem ostatecznym są uczniowie z obszaru Gminy, w tym uczniowie z rodzin wielodzietnych (3+).

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Sprawozdania finansowe za rok 2019

   2020-05-11

   Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

   https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html


   INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

   2020-05-04

   Działamy - COVID 19 !

   Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
   Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
   Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.

   Dołączone pliki:


   Płyny do dezynfekcji

   2020-05-04

   Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Projekt

   2020-05-04

   REALIZACJA PROJEKTU

   28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
   W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
   Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Informacja

    2020-04-30

    Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
    Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Projekt "Zdalna Szkoła"

     2020-04-29

     28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
     W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
     Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.

     Dołączone pliki:


     PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

     2020-04-23

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

     Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

     "Akademia Przedszkolaka"
     numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

     Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

     Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
     Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

     Grupa docelowa:
     150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
     Główne zadania:
     -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
     -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
     - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
     Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Główne rezultaty:
     - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
     - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlana

     Dołączone pliki:


     POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

     2020-03-26

     POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
     zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
     czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
     lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

     czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

     Dołączone pliki:


     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, żłobkach, szkołach i placówkach oświatowych

     2020-03-11

     Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


     Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

     poradni psychologiczno-pedagogicznych;
     specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
     młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
     przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
     szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
     szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

     Dyrektorze,

     zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
     12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
     poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
     od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
     poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
     możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
     w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
     uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
     od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
     śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

     Rodzicu,

     ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

     Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     dziennik elektroniczny;
     strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
     mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej     Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

     Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

     poradni psychologiczno-pedagogicznych;
     specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
     młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
     przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
     szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
     szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

     Dyrektorze,

     zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
     12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
     od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
     poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
     od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
     poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
     możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
     w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
     uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
     od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
     śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

     W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

     Rodzicu,

     ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
     zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
     jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
     przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
     rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
     śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

     Uczniu,

     pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
     przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
     odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
     przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

     Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

     Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

     dziennik elektroniczny;
     strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
     mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

     Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

     Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

     Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
     Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.     Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

     Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

     Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

     Departament Informacji i Promocji
     Ministerstwo Edukacji Narodowej

     Dołączone pliki:


     Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Akademia Przedszkolaka"

     2020-02-05

     Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
     Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

     "Akademia Przedszkolaka"
     numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

     Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

     Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
     Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

     Grupa docelowa:
     150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
     Główne zadania:
     -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
     -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
     - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
     Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Główne rezultaty:
     - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
     - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

     Dołączone pliki:


     Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

     2020-01-02

     www.malopolskietalenty.pl

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "

      2019-11-21

      W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "
      uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
      a) matematyczne i naukowo-techniczne
      b) język angielski
      c) informatyczne
      d) przedsiębiorczość
      e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

      W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
      460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

      Dołączone pliki:


      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

      2019-11-05

      Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

      Dołączone pliki:


      „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

      2019-09-23

      Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
      14.00 – 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach


      „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

      Planowany przebieg :

      Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
      Polacy w armiach państw zaborczych
      Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
      Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
      Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
      Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

      Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

      Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

      Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII – VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

      Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

       2019-08-06

       Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

       Dołączone pliki:


       DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

       2019-06-19

       W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
       Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

       czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

        2019-05-22

        Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
        1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
        ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
        2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
        ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
        Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

        Dołączone pliki:


        Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

        2019-05-22

        Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
        Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

        Dołączone pliki:


        Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

        2019-05-22

        W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
        Kwota zadania to 168 000,00.
        W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


         Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

         2019-05-17

         Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

         Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

         rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

         Grupa docelowa:

         8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
         Główne zadania:
         - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
         - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
         a) matematyczne i naukowo-techniczne
         b) język angielski
         c) informatyczne
         d) przedsiębiorczość
         e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

         W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

         - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
         - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
         - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
         - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
         - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
         - Szkoła Podstawowa w Karniowie
         - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
         - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

         Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
         Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
         Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
         Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

         Dołączone pliki:


         Świąteczne Życzenia

         2019-04-18

         Życzymy Państwu,
         zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

         Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
         oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

          2019-04-05

          W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

          Anna Szymczyk-Sierak
          Dyrektor CZE


          Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

          2019-04-02

          Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
          w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

           2019-03-22

           W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


            Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

            2019-03-14

            Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

             2019-03-14

             ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
             WÓJTA GMINY
             KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
             z dnia 12.03.2019 r.
             W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
             1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
             2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
             3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

             Dołączone pliki:


             Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

             2019-03-07

             Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
             Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

             Dołączone pliki:


             Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

             2019-03-04

             Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
             Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
             ( zakładka: REKRUTACJA )

             www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

              2019-03-04

              W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Program Resortowy "Maluch+" 2019

               2019-02-28

               Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
               W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

                2019-02-15

                Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

                Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
                Grupa docelowa:
                8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
                Główne zadania:
                - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
                - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
                a) matematyczne i naukowo-techniczne
                b) język angielski
                c) informatyczne
                d) przedsiębiorczość
                e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
                Główne rezultaty:
                270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
                243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
                104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

                Dołączone pliki:


                Bezpieczne ferie

                2019-01-15

                Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

                Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

                W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

                Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
                Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

                 2019-01-07

                 W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
                 Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
                 Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                 Kocmyrzów 38
                 w terminie do 25 stycznia 2019 r.
                 Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

                 Anna Szymczyk-Sierak
                 Dyrektor CZE

                 Dołączone pliki:


                 Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

                 2019-01-07

                 W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
                 W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

                 Dołączone pliki:


                 Życzenia

                 2018-12-24

                 Wesołych Świąt!

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                  Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

                  2018-11-30

                  W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
                  w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
                  Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

                   2018-11-30

                   W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
                   Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

                   Dołączone pliki:


                   Stan realizacji zadań oświatowych

                   2018-10-26

                   Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
                   Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

                   Dołączone pliki:


                   Dzień Edukacji Narodowej

                   2018-10-15

                   Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                   Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
                   Anna Szymczyk-Sierak
                   Dyrektor CZE

                   Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlana

                    Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

                    2018-09-14

                    W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
                    Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
                    Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                     Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

                     2018-09-07

                     Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

                     Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

                     Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

                     Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
                     Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
                     Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
                     Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
                     Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlana

                     Dołączone pliki:


                     DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

                     2018-09-07

                     Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlana

                      Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

                      2018-08-31

                      Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


                      Poznaj historię swojej gminy!

                      2018-08-30

                      Poznaj historię swojej gminy!

                      W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

                      15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

                      29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

                      13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

                      27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

                      3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

                      17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

                      Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
                      Serdecznie zapraszamy!

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

                       2018-08-30

                       Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
                       Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


                       WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

                       2018-08-23

                       Szanowni Państwo !
                       W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
                       Z poważaniem
                       Anna Szymczyk-Sierak
                       Dyrektor CZE


                       INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

                       2018-08-20

                       Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
                       Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

                       Dołączone pliki:


                       INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

                       2018-08-20

                       Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

                       Dołączone pliki:


                       Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

                       2018-08-03

                       W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Projekt

                        2018-07-30

                        W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

                        Dołączone pliki:


                        Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

                        2018-07-20

                        Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
                        Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

                        czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

                        Dołączone pliki:


                        Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

                        2018-07-20

                        Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

                         2018-07-10

                         W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

                         https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlananazwawyswietlana

                          Program dotacyjny „Niepodległa”

                          2018-06-27

                          Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
                          W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
                          Więcej informacji nt. programu na stronie :
                          https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                           Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

                           2018-06-27

                           Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
                           z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
                           samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
                           oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
                           oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
                           publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
                           i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

                           Dołączone pliki:


                           Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

                           2018-06-27

                           W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlana

                            LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

                            2018-05-16

                            Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
                            Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
                            Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
                            Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

                            Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                            Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                            Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                            poniedziałek 9.00-18.00
                            wt-czw 7.00-15.00
                            piątek 7.00-14.00                            Anna Szymczyk-Sierak
                            Dyrektor CZE

                            Dołączone pliki:


                            Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

                            2018-05-11

                            Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

                            Dołączone pliki:


                            Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

                            2018-05-11

                            Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                            Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
                            w Wysiołku Luborzyckim 160 b

                            Dołączone pliki:


                            LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                            2018-05-04

                            Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
                            Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
                            Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                            Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                            Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                            poniedziałek 9.00-18.00
                            wt-czw 7.00-15.00
                            piątek 7.00-14.00


                            Anna Szymczyk-Sierak
                            Dyrektor CZE


                            OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

                            2018-04-20

                            Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
                            Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
                            Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

                            Dołączone pliki:


                            Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

                            2018-04-19

                            Szanowni Państwo,
                            Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

                            Anna Szymczyk-Sierak
                            Dyrektor CZE

                            Dołączone pliki:


                            Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

                            2018-04-19

                            Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
                            W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
                            Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

                            Anna Szymczyk-Sierak
                            Dyrektor CZE

                            Dołączone pliki:


                            Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

                            2018-04-17

                            Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlana

                            Dołączone pliki:


                            PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

                            2018-04-11

                            Szanowni Państwo,

                            Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
                            profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
                            Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
                            Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
                            Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
                            Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
                            Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
                            Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
                            Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
                            przedszkole
                            klasy 0-3
                            klasy 4-7
                            Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
                            Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

                            Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


                            Łucja Nagacz
                            Katarzyna Konewecka-Hołój
                            Michał Gomółka

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlana

                             Życzenia

                             2018-03-29

                             Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

                             Życzą:

                             Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
                             oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
                             w Kocmyrzowie-Luborzycy

                             Dołączona galeria:

                             nazwawyswietlana

                              Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

                              2018-03-21

                              Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
                              W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


                              budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
                              budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
                              budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
                              budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
                              budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              Dołączone pliki:


                              Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

                              2018-03-21

                              Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

                              Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                              Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
                              W tym:
                              - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
                              - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
                              - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
                              - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
                              Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                              Dołączone pliki:


                              Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

                              2018-03-21

                              Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

                              Eksperymentuję Odkrywam Wiem

                              Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

                              Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

                              czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

                              Dołączona galeria:

                              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                              Dołączone pliki:                              wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                              przejdź do góry...

                              Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

                              Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji