Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Sprawozdania finansowe za rok 2019

2020-05-11

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html


INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

2020-05-04

Działamy - COVID 19 !

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.

Dołączone pliki:


Płyny do dezynfekcji

2020-05-04

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Projekt

2020-05-04

REALIZACJA PROJEKTU

28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2020-04-30

  Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
  Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Projekt "Zdalna Szkoła"

   2020-04-29

   28 kwietnia 2020 r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 2467/2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”działania1.1:” Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
   W ramach przyznanej do zadysponowania Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zakupiła 33 laptopy, które zostały przekazane 04.05.2020 r. dyrektorom 9 szkół podstawowych. Następnie zostały one użyczone uczniom i nauczycielom, którzy nie posiadali odpowiedniego sprzętu do udziału w systemie zdalnego nauczania.
   Kwota dofinansowania 69 814,80 zł. Wkład własny gminy 0zł. Okres realizacji projektu od 28 kwietnia do 28 października 2020 r.

   Dołączone pliki:


   PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

   2020-04-23

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

   "Akademia Przedszkolaka"
   numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

   Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

   Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
   Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

   Grupa docelowa:
   150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
   Główne zadania:
   -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
   -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
   - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
   Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Główne rezultaty:
   - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
   - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

   2020-03-26

   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
   zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
   czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
   lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

   czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

   Dołączone pliki:


   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, żłobkach, szkołach i placówkach oświatowych

   2020-03-11

   Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


   Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

   poradni psychologiczno-pedagogicznych;
   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
   młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
   przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
   szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   Dyrektorze,

   zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
   12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
   od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
   poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
   od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
   poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
   możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
   w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
   uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
   od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
   śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   Rodzicu,

   ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   Uczniu,

   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
   przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
   przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

   Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

   dziennik elektroniczny;
   strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
   mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

   Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

   Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
   Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.   Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

   Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej   Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

   poradni psychologiczno-pedagogicznych;
   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
   młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
   przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
   szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   Dyrektorze,

   zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
   12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
   od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
   poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
   od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
   poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
   możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
   w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
   uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
   od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
   śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   Rodzicu,

   ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   Uczniu,

   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
   przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
   przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

   Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

   dziennik elektroniczny;
   strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
   mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

   Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

   Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
   Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.   Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

   Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej

   Dołączone pliki:


   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Akademia Przedszkolaka"

   2020-02-05

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020
   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

   "Akademia Przedszkolaka"
   numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

   Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

   Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
   Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

   Grupa docelowa:
   150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
   Główne zadania:
   -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
   -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
   - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
   Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Główne rezultaty:
   - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
   - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

   Dołączone pliki:


   Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

   2020-01-02

   www.malopolskietalenty.pl

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "

    2019-11-21

    W ramach Programu Unijnego "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny "
    uczniowie 8 szkół podstawowych z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje :
    a) matematyczne i naukowo-techniczne
    b) język angielski
    c) informatyczne
    d) przedsiębiorczość
    e)dodatkowo kompetencje ponadprzedmiotowe

    W celu doposażenia szkół i podniesienia jakości prowadzonych zajęć zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę
    460 053,58 zł, dodatkowo szkoły zostały doposażone w artykuły papiernicze i materiały niezbędne do realizacji zajęć za kwotę. 40 467,74 zł

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

    Dołączone pliki:


    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019

    2019-11-05

    Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

    Dołączone pliki:


    „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

    2019-09-23

    Bitwa o Kraków 1914 - dzień pierwszy 4. 10 2019 rok
    14.00 – 17.30 - SP Goszyce i okolice dworu w Goszycach


    „W okopach I wojny światowej” czyli jak Polacy walczyli o Niepodległość - „ żywa” lekcja historii

    Planowany przebieg :

    Wprowadzenie młodzieży w temat I Wojny Światowej oraz sprawy polskiej.
    Polacy w armiach państw zaborczych
    Bitwa o Kraków - przyczyny, przebieg i skutki.
    Prezentacja umundurowania i ekwipunku walczących armii.
    Pytania, dokładne obejrzenie eksponatów, zdjęcia.
    Zależnie od pogody, prezentacja linii okopów i umocnień na polu rekonstrukcji oraz ognisko w plenerze

    Niezależnie od pogody zapewniony posiłek dla uczestników.

    Prezentacje prowadzą członkowie grup rekonstrukcyjnych i historycy.

    Prosimy o zainteresowanie, szczególnie uczniów klas starszych - VII – VIII i zapewnienie opieki, jak również udział zwłaszcza nauczycieli historii

    Równocześnie Zapraszamy wszystkich Państwa na sobotnią (5.10.2019 r.) rekonstrukcję Bitwy o Kraków 1914 i towarzyszące jej wydarzenia.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

     2019-08-06

     Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

     Dołączone pliki:


     DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     2019-06-19

     W związku z koniecznością rozpoczęcia procedury wyboru przewoźnika świadczącego usługi z zakresu dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Kocmyrzów -Luborzyca do szkół oraz placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 prosimy rodziców/ opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych o złożenie wniosku w tej sprawie. W przypadku uczniów już korzystających z dowozu rodzice proszeni są również o złożenie Wniosku o chęci kontynuacji dowożenia dziecka przez gminę. Wnioski należy złożyć w Centrum Zarządzania Edukacją, Kocmyrzów 38 w godzinach pracy urzędu do 02.07.2019 r.
     Rodzic/opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu własnym transportem lub środkami komunikacji publicznej. Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm).

     czytaj całość publikacji "DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

      2019-05-22

      Wójt gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół :
      1.Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
      ul. Niepodległości 12, 32-010 Luborzyca
      2.Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewicza w Goszczy
      ul. Szkolna 1, 32-010 Luborzyca
      Zarządzenie Wójta gminy nr 0050.27.2019 dostępne w załączniku.

      Dołączone pliki:


      Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

      2019-05-22

      Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim 160b, 32-010 Luborzyca.
      Konkurs odbędzie się 14 czerwca 2019 r. Szczegółowe informacje oraz Zarządzenie nr 0050.26.2019 w załącznikach.

      Dołączone pliki:


      Samorządowy Żłobek MAŁE MISIE

      2019-05-22

      W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”, od 01.04.2019 r. w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim zostało utworzone dodatkowe 16 miejsc. Łącznie z opieki może skorzystać 49 dzieci.
      Kwota zadania to 168 000,00.
      W związku z dużym zainteresowaniem żłobkiem, została podjęta decyzja o utworzeniu dodatkowego oddziału. Od września 2019 r. liczba miejsc zwiększy się z 49 na 57. tj. 8 oddziałów.

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

      pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


       Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

       2019-05-17

       Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny - Gmina Kocmyrzów-Luborzyca

       Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na

       rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.

       Grupa docelowa:

       8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
       Główne zadania:
       - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
       - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
       a) matematyczne i naukowo-techniczne
       b) język angielski
       c) informatyczne
       d) przedsiębiorczość
       e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe

       W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca z lokalizacją w 8 szkołach podstawowych:

       - Szkoła Podstawowa im. 600-lecia Uniwersytetu Jagielońskiego w Luborzycy
       - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach
       - Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy
       - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach
       - Szkoła Podstawowa w Kocmyrzowie I
       - Szkoła Podstawowa w Karniowie
       - Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach
       - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach

       Będą tam realizowane zajęcia pozalekcyjne których celem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. CWUZ obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
       Realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe) Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX2019r.-VI2022r. Każda grupa zrealizuje min. 60 godzin przez jeden rok szkolny. W kolejnym roku szk. uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.
       Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w SP-I i SP-II będą wyjazdy do Centrum Nauki w Łodzi.
       Do realizacji zajęć zakupione zostaną nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

       Dołączone pliki:


       Świąteczne Życzenia

       2019-04-18

       Życzymy Państwu,
       zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, radosnych rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole oraz wszelkiej pomyślności.

       Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
       oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANEGO STRAJKU W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

        2019-04-05

        W związku z planowanym strajkiem nauczycieli w szkołach od dnia 8 kwietnia 2019r. wyjaśniamy, iż w trakcie strajku nauczycieli , nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrektorzy szkół są zobowiązani w tym czasie do bezwzględnego zapewnienia opieki swoim uczniom. Strajk nauczycieli dotyczy szkół podstawowych na terenie gminy. Przedszkola Samorządowe nie przystępują do planowanego strajku. Jednocześnie informujemy, iż w każdej ze szkół na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca egzaminy odbędą się zgodnie z ustalonym przez MEN harmonogramem przebiegu.

        Anna Szymczyk-Sierak
        Dyrektor CZE


        Dni otwarte w Samorządowym Żłobku

        2019-04-02

        Serdecznie zapraszamy na dni otwarte w Samorządowym Żłobku "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim
        w dniach 11 i 12 kwiecień 2019 r. w godz.9.00-13.00

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         ZIELONA WIOSNA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

         2019-03-22

         W ramach obchodów pierwszego dnia wiosny dniu 21.03.2019r., uczniowie, rodzice i nauczyciele zaangażowali się w nasadzanie zieleni wokół szkół, przedszkoli i żłobka. Zielona Wiosna zawitała do wszystkich szkół.

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (14 fot.)...


          Zapisy do Samorządowego Żłobka MAŁE MISIE w Wysiołku Luborzyckim

          2019-03-14

          Samorządowy Żłobek "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim dodatkowe miejsca w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2019

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ

           2019-03-14

           ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2019
           WÓJTA GMINY
           KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
           z dnia 12.03.2019 r.
           W sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów:
           1. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy
           2. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mariana Langiewiczaw Goszczy
           3. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Goszycach

           Dołączone pliki:


           Wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych!

           2019-03-07

           Szkoły na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca otrzymały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
           Kwota dofinansowania 40 960,00 całość zadania 51200,00

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

           Dołączone pliki:


           Rekrutacja Przedszkole Akademia Przedszkolaka

           2019-03-04

           Informacja Dyrektora Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, dotycząca rekrutacji na rok 2019/2020
           Wszystkie dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne na stronie internetowej Przedszkola
           ( zakładka: REKRUTACJA )

           www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            ZIELONA WIOSNA W GMINIE KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

            2019-03-04

            W ramach obchodu pierwszego dnia wiosny 21.03.2019r. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca zaplanowała obsadzanie zielenią terenów przy szkołach i wybranych budynkach użyteczności publicznej.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Program Resortowy "Maluch+" 2019

             2019-02-28

             Gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019 w kwocie 150 400,00 całość zadania to 168 000,00
             W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów:16 miejsc w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Projekt Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny

              2019-02-15

              Centrum Zarządzania Edukacją informuje, że gmina Kocmyrzów -Luborzyca otrzymała dofinansowanie projektu "Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny" w kwocie: 1 187 498,40 zł całkowita wartość zadania (1 256 798,40 zł). Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.

              Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów -Luborzyca w okresie od 01.09.2019r do 30.06.2022 r.
              Grupa docelowa:
              8 szkół podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca i 270 uczniów tych szkół
              Główne zadania:
              - utworzenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
              - realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe w tym:
              a) matematyczne i naukowo-techniczne
              b) język angielski
              c) informatyczne
              d) przedsiębiorczość
              e)dodatkowo dla każdej grupy kluczowe kompetencje ponadprzedmiotowe
              Główne rezultaty:
              270 uczniów objętych wsparciem w zakresie kompetencji kluczowych
              243 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne
              104 uczniów objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

              Dołączone pliki:


              Bezpieczne ferie

              2019-01-15

              Komunikat Komisariatu Policji w Słomnikach

              Corocznie w okresie ferii zimowych Policja prowadzi akcję „Bezpieczne ferie” mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wypoczywających oraz udających się na wypoczynek.

              W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców gminy o zwiększenie czujności nad bezpiecznym zachowaniem dzieci i młodzieży w tym okresie, a w szczególności uprawianymi sportami zimowymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych tj. zamarznięte stawy, rzeki, drogi publiczne itp. Otoczcie Państwo swoje dzieci właściwą opieką, aby uchronić je przed przykrymi następstwami wszelkich ryzykownych zachowań.

              Jednocześnie prosimy o przekazywanie do Komisariatu Policji w Słomnikach wszelkich informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń związanych z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży.
              Telefon całodobowo: 12 388 29 97 lub 112

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY

               2019-01-07

               W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwały Nr III/20/2018 zmieniającej uchwałę Nr XXX/209/2013 w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, istnieje możliwość ubiegania się o stypendium wójta za szczególne osiągnięcia również uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.
               Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie
               Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
               Kocmyrzów 38
               w terminie do 25 stycznia 2019 r.
               Po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminną Komisję Stypendialną zostaną one przyznane w terminie do 30 stycznia 2019 r.

               Anna Szymczyk-Sierak
               Dyrektor CZE

               Dołączone pliki:


               Resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

               2019-01-07

               W dniu 28.12.2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie tworzenia miejsc opieki w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" "Maluch+" 2019
               W planowanych działaniach przewiduje się utworzenie dwóch dodatkowych oddziałów w Samorządowym Żłobku " Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim. Wnioskowane zadania dotyczą utworzenia oraz funkcjonowania tworzonych oddziałów.

               Dołączone pliki:


               Życzenia

               2018-12-24

               Wesołych Świąt!

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek do bibliotek szkolnych

                2018-11-30

                W dniu 22 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych
                w ramach programu wieloletniego - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3
                Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 40 960,00

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana

                 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów

                 2018-11-30

                 W dniu 7 listopada 2018r. został złożony Wniosek do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) o dofinansowanie w ramach Poddziałania 10.1.5 WSPARCIE UCZNIÓW ZDOLNYCH Typ projektu C – rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów – nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18
                 Wnioskowane dofinansowanie to kwota 1 311 938,40

                 Dołączone pliki:


                 Stan realizacji zadań oświatowych

                 2018-10-26

                 Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
                 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.

                 Dołączone pliki:


                 Dzień Edukacji Narodowej

                 2018-10-15

                 Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej składam serdeczne życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom szkół. Życzę przede wszystkim wytrwałości w spełnianiu tej jednej z najważniejszych powinności – w przekazywaniu wiedzy i doświadczenia. Życzę realizacji planów zawodowych, zadowolenia z wykonywanej pracy, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                 Składam również bardzo serdeczne podziękowania za zaangażowanie w pracę
                 Anna Szymczyk-Sierak
                 Dyrektor CZE

                 Z życzeniami dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej,

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlana

                  Dzień otwarty w Szkole Podstawowej i. Adama Mickiewicza w Karniowie

                  2018-09-14

                  W niedzielę, 9 września 2018 r., Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie była otwarta dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Do zwiedzania nowego budynku zaprosili przybyłych gości Wójt Gminy Kocmyrzów Luborzyca Marek Jamborski, Rada Gminy, Dyrektor szkoły Aneta Zięcik-Dziuba, Nauczyciele, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
                  Tego dnia licznie zgromadzeni Goście mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej nowej placówki. Otwarte były wszystkie klasy. Dyrektor szkoły, nauczyciele zamienili się w przewodników i oprowadzali po szkole naszych gości, wręczając im na powitanie informatory szkolne zawierające podstawowe wiadomości na temat działalności szkoły. Rodzice mogli porozmawiać z dyrektorem szkoły, nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Na korytarzach uczniowie przygotowali wystawy plastyczne, wyeksponowano kroniki szkolne z ubiegłych lat, stroje krakowskie przekazane szkole przez panią Weronikę Zemełkę, poetką ludową i działaczkę społeczną z Karniowa.  Można było wpisać się do księgi pamiątkowej. Ogromne emocje wzbudziły warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykazały się pomysłowością i twórczym działaniem. Specjalnie na tę okazję przygotowano pokaz multimedialny przedstawiający historię szkoły oraz występy dzieci i młodzieży, których motywem przewodnim była pełna „miłości Ojczyzny” twórczość patrona szkoły – Adama Mickiewicza. Słowa uznania skierował do zebranych były Małopolski Kurator Oświaty pan Józef Rostworowski, głos zabrała również pani Małgorzata Doniec- Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca oraz radny pan Krzysztof Krupiński. Rada Rodziców wyraziła wdzięczność pod adresem wszystkich osób zaangażowanych w pracę na rzecz szkoły, wręczając pamiątkowe podziękowania.
                  Na koniec po trudach zwiedzania można było odetchnąć w szkolnej kawiarence, wypić kawę i poczęstować się smakołykami przygotowanymi przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Czulic i Karniowa oraz Radę Rodziców.

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlana

                   Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli

                   2018-09-07

                   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w ramach działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w tym realizacji projektu zintegrowanego LIFE, podpisała umowę z Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego na wyposażenie 11 placówek oświatowych w indywidualne oczyszczacze powietrza.

                   Urządzenia poprawiające jakość powietrza w salach lekcyjnych, trafią do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej Gminy, w pierwszych dniach września bieżącego roku.

                   Wykaz placówek oświatowych, którym przyznano ruchomości w postaci oczyszczaczy powietrza:

                   Przedszkole Samorządowe w Dojazdowie „ Wesoła Gromadka”,
                   Filia Przedszkola Samorządowego „Wesoła Gromadka '' w Wysiołku Luborzyckim,
                   Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy „Klub Twórczego Dzieciaka”,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Maciejowicach,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach,
                   Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. 600 Lecia UJ w Luborzycy.
                   Jednocześnie informujemy, że prowadzone są działania zmierzajace do pozyskania kolejnych oczyszczaczy dla pozostałych jednostek oświatowych.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlana

                   Dołączone pliki:


                   DZIEŃ OTWARTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE

                   2018-09-07

                   Zapraszamy na dzień otwarty do Szkoły Podstawowej w Karniowie. Szczegóły na plakacie.

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlana

                    Strona internetowa Przedszkola Samorządowego

                    2018-08-31

                    Wszystkie informacje dotyczące Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim dostępne są na stronie internetowej www.akademiaprzedszkolakawluborzycy.pl


                    Poznaj historię swojej gminy!

                    2018-08-30

                    Poznaj historię swojej gminy!

                    W okresie wrzesień – listopad 2018 r. Stowarzyszenie „Nasza przeszłość – nasze dziedzictwo”, we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, organizuje dla wszystkich chętnych, a w szczególności dla młodzieży i dorosłych cykl bezpłatnych warsztatów historyczno – genealogicznych pn. „Moja mała Ojczyzna. 100 lecie Odzyskania Niepodległości”. Warsztaty odbywać się będą w siedzibie Centrum Kultury i Promocji, Baranówka 6, a ich program przedstawia się następująco:

                    15 września br. godz. 15.00 - „Luborzyca i Kocmyrzów w średniowieczu” - dr Agnieszka Baran,

                    29 września br. godz. 15.00 - „Rycerze i szlachta z okolicy obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w średniowieczu i epoce nowożytnej” - dr Piotr Magiera,

                    13 października br. godz. 15.00 - „Jak odszukać dziadka? Genealogia i badania genealogiczne - lokalna specyfika” - dr Piotr Magiera,

                    27 października br. godz. 15.00 - „Jak żyli chłopi w epoce nowożytnej we wsiach z obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca?” - dr Klaudia Skrężyna,

                    3 listopada br. godz. 15.00 - „Rola mieszkańców obecnej gminy Kocmyrzów-Luborzyca w odzyskaniu przez Polskę niepodległości” - dr Adam Sasinowski,

                    17 listopada br. godz. 15.00 - „Na arenie walki mocarstw. Kocmyrzów-Luborzyca w czasie I wojny światowej” - dr Adam Sasinowski.

                    Podsumowaniem i zakończenie warsztatów będzie bezpłatna wycieczka autokarowa dla wszystkich ich uczestników pn. „Znane i nieznane zabytki Krakowa”. Wszystkich zainteresowanych, nie tylko miłośników historii, serdecznie zapraszamy. Wystarczy tylko przyjść do naszego Centrum Kultury, aby poznać przeszłość, a być może i odnaleźć „zapomniane” dzieje własnych przodków.
                    Serdecznie zapraszamy!

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlana

                     Darmowe przejazdy autobusowe dla uczniów naszej gminy.

                     2018-08-30

                     Od 1 września 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w tym gminy Kocmyrzów-Luborzyca będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji. Bezpłatne przejazdy dotyczyć będę zarówno linii aglomeracyjnych jak i linii miejskich.
                     Równocześnie informujemy, iż wszyscy uczniowie, którzy wcześniej nabyli bilety miesięczne komunikacji aglomeracyjnej lub miejskiej mogą wystąpić o zwrot wydatkowanej kwoty w punkcie zakupu biletu. (bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej MPK)


                     WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY DARMOWYCH PRZEJAZDÓW DLA UCZNIÓW

                     2018-08-23

                     Szanowni Państwo !
                     W związku z trwającymi do 29.08.2018r. uzgodnieniami z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Krakowie na temat bezpłatnych przejazdów dla uczniów Szkół Podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu naszej gminy, prosimy o wstrzymanie się z zakupem biletów miesięcznych dla Państwa dzieci. O wynikach negocjacji dotyczących przejazdów poinformujemy Państwa najpóźniej 29.08.2018r.
                     Z poważaniem
                     Anna Szymczyk-Sierak
                     Dyrektor CZE


                     INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

                     2018-08-20

                     Dyrektor Samorządowego Żłobka "MAŁE MISIE" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących organizacji rozpoczęcia pracy z dziećmi.
                     Spotkanie z rodzicami odbędzie się 30 sierpnia 2018 r (czwartek) o godzinie 16:00 w budynku dawnej SP.

                     Dołączone pliki:


                     INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM.

                     2018-08-20

                     Dyrektor Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" w Wysiołku Luborzyckim pragnie udzielić informacji dotyczących rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

                     Dołączone pliki:


                     Termomodernizacja budynków edukacyjno-oświatowych

                     2018-08-03

                     W trzech placówkach oświatowych zostały wykonane prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach realizacji projektu została wykonana termomodernizacja wraz z wymianą okien i instalacji w budynkach oświatowych : Przedszkole w Dojazdowie i Szkoły podstawowe w Goszcza i Maciejowice. W budynkach zostaną również zainstalowane systemy solarne.

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                      Projekt

                      2018-07-30

                      W dniu 9 lipca 2018 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Małopolskim, a Gminą Kocmyrzów –Luborzyca, dla realizatora projektu – Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach, dotycząca wyjazdu młodzieży na Kresy Wschodnie R.P, w ramach Projektu "Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej".

                      Dołączone pliki:


                      Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego

                      2018-07-20

                      Oczyszczacze powietrza zostaną przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
                      Oczyszczacze powietrza Olansi HealthCare CO Ltd. Model: K07, Marka: AirClinic Home@office , zostana nieodpłatnie przekazane do przedszkola samorządowego, przedszkola niepublicznego z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a także do klubu dziecięcego przy CKiP w Baranówce.

                      czytaj całość publikacji "Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i klubu dziecięcego "

                      Dołączone pliki:


                      Konkurs fotograficzny "Nasza Pamięć- miejsca Pamięci Narodowej"

                      2018-07-20

                      Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, Gminna Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych oraz Centrum Kultury i Promocji serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym „Nasza Pamięć - miejsca Pamięci Narodowej” 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W OBIEKTYWIE

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlana

                       BUDOWA SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEJSCOWOŚCI GOSZYCE I ŁUCZYCE

                       2018-07-10

                       W dniu 25.06.2018r został ogłoszony przetarg na budowę dwóch sal gimnastycznych z zapleczem sportowym, socjalno – sanitarnym przy szkołach podstawowych w miejscowości Goszyce oraz Łuczyce na terenie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Planowane zakończenie prac do 31.10.2019 r.

                       https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,1466089,budowa-sal-gimnastycznych-z-zapleczem-przy-szkolach-podstawowych-w-goszycach-i-luczycach.html

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlana

                        Program dotacyjny „Niepodległa”

                        2018-06-27

                        Program Wieloletni „Niepodległa” służy organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Głównym celem Programu jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym świętowaniu.
                        W ramach Programu dotacyjnego został złożony Wniosek dla SP w Pietrzejowicach.
                        Więcej informacji nt. programu na stronie :
                        https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/otwieramy-nabor-w-ramach-programu-dotacyjnego-niepodlegla/

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlana

                         Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%.

                         2018-06-27

                         Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej wyodrębnia się zgodnie
                         z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
                         samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453) rezerwę części
                         oświatowej subwencji ogólnej, której wysokość wynosi 0,4%. Rezerwą części
                         oświatowej subwencji ogólnej dysponuje minister właściwy do spraw finansów
                         publicznych, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty
                         i wychowania oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Kocmyrzów - Luborzyca złożyła Wniosek w ramach zadania VII na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wniosek dotyczył SP w Łuczycach oraz SP w Goszycach.

                         Dołączone pliki:


                         Rządowy program rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

                         2018-06-27

                         W ramach Rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” zostały złożone i pozytywnie rozpatrzone wnioski dla trzech szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca. SP w Kocmyrzowie, SP w Łuczycach, SP w Prusach. W ramach Programu możliwe będzie wyposażenie lub doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);

                         Dołączona galeria:

                         nazwawyswietlana

                          LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO SAMORZĄDOWEGO ŻŁOBKA

                          2018-05-16

                          Informujemy, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Samorządowego żłobka "Małe Misie'' w Wysiołku Luborzyckim na rok 2018/2019.
                          Imienna lista dzieci dostępna jest w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy.
                          Podpisywanie umów z rodzicami w godzinach pracy urzędu od poniedziałku 21.05.2018r do piątku 28.05.2018r.
                          Nie podpisanie umowy w wyznaczonym terminie, będzie skutkowało usunięciem z listy.

                          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                          Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                          Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                          poniedziałek 9.00-18.00
                          wt-czw 7.00-15.00
                          piątek 7.00-14.00                          Anna Szymczyk-Sierak
                          Dyrektor CZE

                          Dołączone pliki:


                          Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka " MAŁE MISIE"

                          2018-05-11

                          Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kocmyrzów - Luborzyca z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Wysiołku Luborzyckim 160 b, 32-010 Luborzyca

                          Dołączone pliki:


                          Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"

                          2018-05-11

                          Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
                          Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA"
                          w Wysiołku Luborzyckim 160 b

                          Dołączone pliki:


                          LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO "AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W WYSIOŁKU LUBORZYCKIM NA ROK SZKOLNY 2018/2019

                          2018-05-04

                          Informuję, że jest dostępna lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019.
                          Lista dzieci oraz podpisywanie umów z rodzicami w siedzibie
                          Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy
                          Adres: Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca
                          Zapraszamy rodziców do podpisywania umów w godz:
                          poniedziałek 9.00-18.00
                          wt-czw 7.00-15.00
                          piątek 7.00-14.00


                          Anna Szymczyk-Sierak
                          Dyrektor CZE


                          OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA

                          2018-04-20

                          Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza Konkurs na stanowisko
                          Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie
                          Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

                          Dołączone pliki:


                          Informacja dotycząca rekrutacji do Samorządowego Żłobka

                          2018-04-19

                          Szanowni Państwo,
                          Uprzejmie informuję, że jest możliwość złożenia oświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zamiast zaświadczenia o zameldowaniu z ewidencji Ludności Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, iż każde Państwa oświadczenie o zameldowaniu będzie weryfikowane przez CZE w Ewidencji Ludności UG.

                          Anna Szymczyk-Sierak
                          Dyrektor CZE

                          Dołączone pliki:


                          Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej rekrutującej dzieci do Samorządowego Żłobka

                          2018-04-19

                          Rekrutacja dzieci do Samorządowego Żłobka "Małe Misie" odbędzie się od 17 kwietnia do 07 maja 2018 r. na następny rok szkolny trwający od 01 września 2018 r do 31 sierpnia 2019 r.
                          W załączeniu Zasady Rekrutacji oraz Karta Zgłoszenia Dziecka (do pobrania).
                          Wypełnioną "Kartę zgłoszenia dziecka do żłobka" wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy , Kocmyrzów 38 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00

                          Anna Szymczyk-Sierak
                          Dyrektor CZE

                          Dołączone pliki:


                          Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego

                          2018-04-17

                          Zarządzenie nr 050.16.2018 w sprawie ustalenia Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego "Akademia Przedszkolaka"w Wysiołku Luborzyckim na rok szkolny 2018/2019

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                          Dołączone pliki:


                          PROFILAKTYKA ZDROWIA DZIECI-Akcja

                          2018-04-11

                          Szanowni Państwo,

                          Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola oraz Szkół Podstawowych do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
                          profilaktyki zdrowia dzieci – Akcja Zdrowooczni.
                          Akcja ma na celu uświadomić dzieciom skutki wielogodzinnego użytkowania komputera, oglądania telewizji i innych odbiorników multimedialnych.
                          Okulista, który odwiedzi Szkoły i Przedszkole w dniach 23 i 25 kwietnia 2018 r. opowie dzieciom jak mogą dbać o swoje oczy.
                          Finałem akcji będzie konkurs plastyczny Namaluj obraz – Harmonia barw i kształtów.
                          Tematyka obrazu jest dowolna, jednak celem pracy jest, aby patrząc na obraz nasze oczy, nasz wzrok odpoczywał i relaksował się.
                          Podobrazie ma mieć wymiar maksymalnie 40x50 cm, można użyć dowolnego rodzaju farb.
                          Podpisane i pogrupowane wiekowo prace należy złożyć do 20 maja 2018 r. na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy.
                          Atrakcyjne nagrody będą przyznane w trzech grupach wiekowych:
                          przedszkole
                          klasy 0-3
                          klasy 4-7
                          Fundatorzy nagród to W.K. Optyk Wiesław Koczorowski, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
                          Patroni akcji: Starosta Krakowski, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

                          Komisja Planowania i Inicjatyw Społecznych Rady Gminy


                          Łucja Nagacz
                          Katarzyna Konewecka-Hołój
                          Michał Gomółka

                          Dołączona galeria:

                          nazwawyswietlana

                           Życzenia

                           2018-03-29

                           Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy przyniosą Państwu same radosne i szczęśliwe dni oraz będą doskonałą okazją do spędzenia wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

                           Życzą:

                           Dyrektor Anna Szymczyk-Sierak
                           oraz pracownicy Centrum Zarządzania Edukacją
                           w Kocmyrzowie-Luborzycy

                           Dołączona galeria:

                           nazwawyswietlana

                            Sensory jakości powietrza na budynkach edukacyjnych

                            2018-03-21

                            Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz realizując zapisy Programu Ochrony Powietrza Województwa Małopolskiego, Gmina Kocmyrzów-Luborzyca podjęła szeroko zakrojone działania, których celem jest poprawa stanu powietrza oraz zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców.
                            W ramach realizacji ww. założeń, Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, zakupił sensory jakości powietrza firmy Airly, które zostały zamontowane na pięciu obiektach edukacyjnych tj.


                            budynku Szkoły Podstawowej w Kocmyrzowie
                            budynku Gimnazjum w Wysiołku Luborzyckim
                            budynku Szkoły Podstawowej w Łuczycach
                            budynku Szkoły Podstawowej w Goszycach
                            budynku Przedszkola Samorządowego w Dojazdowie

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            Dołączone pliki:


                            Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PROJEKT „Przedszkole dla każdego”

                            2018-03-21

                            Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

                            Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przedszkole dla każdego”objętego dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

                            Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca poprzez utworzenie 75 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie w okresie od 01.07.2017r do 31.10.2018 r.
                            W tym:
                            - utworzenie 75 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, w Przedszkolu Samorządowym w Dojazdowie, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
                            - rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna, nauka języka angielskiego i włoskiego, zajęcia przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i maszyn z dedykowanych klocków, nauka pływania.
                            - zapewnienie warunków funkcjonowania 3 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, doposażenie placu zabaw
                            - doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, metodyki nauczania języka angielskiego w przedszkolu
                            Dofinansowanie projektu z UE: 1 061 692,08zł

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...

                            Dołączone pliki:


                            Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT

                            2018-03-21

                            Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt

                            Eksperymentuję Odkrywam Wiem

                            Celem projektu jest wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do potrzeb nauczania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i metody eksperymentu, w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca w okresie od 01.07.2017r do 30.06.2019r.

                            Grupą docelową projektu jest 223 uczniów szkół podstawowych w Luborzycy i Kocmyrzowie oraz 200 uczniów Gimnazjum w Luborzycy. Wsparciem objętych będzie również 35 nauczycieli tych szkół

                            czytaj całość publikacji "Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 PROJEKT"

                            Dołączona galeria:

                            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                            Dołączone pliki:                            wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                            przejdź do góry...

                            Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

                            Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji