Stypendium socjalne dla uczniów


Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018

2018-08-30

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2017)

nie może przekroczyć 514,00 zł.


O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do wniosku należy dołączyć:
• zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto, uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (za miesiąc sierpień/2017);
• kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
• kopia składki KRUS za III kwartał;
• zaświadczenie z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej;
• W przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej – własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;
• kopia decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnego wraz z dodatkami, aktualna w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
• zaświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów na rzecz osób w rodzinie( kopia wyroku sadowego zasądzająca alimenty);
• w przypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny- zaświadczenie o wystawione przez szkołę potwierdzające uczęszczanie do szkoły;
• w przypadku studiujących członków rodziny- zaświadczenie wystawione przez uczelnię;
• ksero nakazu płatniczego.

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami o przyznanie stypendium szkolnego należy składać od dnia 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy, Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca tel:12/3871176

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. Kocmyrzów 38, 32-010 Luborzyca, tel. /faks: 12 3871176

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji