Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

Małopolski projekt pn. „Już pływam”

Data publikacji: 2024-07-12

Logo małopolska

Małopolski projekt pn. „Już pływam”;
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca pozyskała środki finansowe na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na 2024 rok Województwa Małopolskiego, kwota dofinansowania 24 320,00 zł. Wartość całego projektu 49 836,00 zł.
Zgodnie z założeniami projektu uczniowie nauczą się pływać z pomocą wykwalifikowanych instruktorów, poznają umiejętności bezpiecznego zachowania się w kontakcie z wodą, poprawią swoją sprawność fizyczną i aktywnie spędzą czas. Nauczą się korzystać z infrastruktury sportowej zwłaszcza tej dostępnej na terenie Małopolski, a nabyte podstawowe umiejętności pływackie pozwolą im w przyszłości na ich dalszy rozwój w tym zakresie.

Projekt realizowany będzie od września 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy, Szkole Podstawowej im.600 lecia UJ w Luborzycy


Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Województwa Małopolskiego.


 

Już pływam

Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2024/2025

Data publikacji: 2024-06-06

DOWÓZ ZBIOROWY DZIECI/UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

W związku z planowaną organizacją przetargu na dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca-Centrum Zarządzania Edukacją  w Kocmyrzowie -Luborzycy zwraca się do rodziców lub prawnych opiekunów dzieci/uczniów niepełnosprawnych, którzy zamierzają korzystać ze zbiorowego transportu uczniów do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 o składanie oryginału wniosku o dowóz zbiorowy wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów  do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów

W sytuacji braku możliwości uzyskania zaświadczenia z placówki oświatowej, potwierdzającego przyjęcie dziecka  do szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 do wniosku proszę załączyć oświadczenie zawierające informację do której klasy będzie uczęszczało dziecko w roku szkolnym 2024/2025 oraz zobowiązanie dostarczenia w/w zaświadczenia do dnia 31.08.2023 r.

DOWÓZ PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

W przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców zwrot kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka następuje na postawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem
a rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka/ucznia. Umowa zostaje zawarta po dokonaniu weryfikacji wniosku o zwrot kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola/ośrodka, wnioski należy składać do Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy ul. Jagiellońska 2 32-010 Kocmyrzów (wzór wniosku w  załączeniu).

Stawka zwrotu za 1 km przebiegu pojazdu, o której mowa w art. 39 a ust. 3 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) została określona w  Uchwale  NR XLII/406/2023  Rady Gminy Kocmyrzów -Luborzyca z dnia 30 stycznia 2023 r.  sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców do przedszkola, oddziału przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

            Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
  w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust.17, a także dzieciom
  i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
 2. 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

            Zgodnie z art. 39 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

 

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a-b) × c gdzie:

a - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b - liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

 c - stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

 1. Stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określa rada gminy, w drodze uchwały, przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie
  art. 34 a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209 ze zm.).
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami.
 3. Wójt zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust. 2.

Załączniki:

 1. Wniosek dowóz indywidualny (plik docx 24KB)
 2. Wniosek o zorganizowanie dowozu (plik docx 20KB)
 3. Rozliczenie kosztów dowozu (plik docx 18KB)
 4. Klauzula RODO (plik odt 25KB)

Małopolski Program Wspierania Uczniów w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Data publikacji: 2024-04-16

Logo FEdm, RP, Dofin UE, Małopolska

Małopolski Program Wspierania Uczniów
w szkołach podstawowych naszej Gminy!

Informujemy, że uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Gmina Kocmyrzów -Luborzyca została wybrana na Partnera do realizacji projektu Małopolski Program Wspierania Uczniów współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego – CP4(f), Działanie 6.12 Edukacja – projekty Województwa Małopolskiego, Typ projektu A, komponent 2.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Departamentem Edukacji UMWM i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w dwóch szkołach prowadzonych przez naszą Gminę: w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy oraz w roku szkolnym 2025/2026 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości. Projekt kierowany jest również do rodziców/ opiekunów oraz nauczycieli.

W ramach partnerstwa nasze szkoły otrzymają wsparcie w formie:

 • szkoleń i wsparcia merytoryczno-metodycznego dla nauczycieli,
 • materiałów na potrzeby diagnozy uczniów, którzy mimo wysokiego potencjału nie uzyskują wyników na miarę swoich możliwości,
 • pomocy w procesie diagnozy uczniów, która zostanie przeprowadzona w szkołach przez naszych nauczycieli - szkolnych liderów projektu,
 • programów i scenariuszy zajęć dla uczniów zakwalifikowanych drogą diagnozy do warsztatów ogólnorozwojowych, które zostaną przeprowadzone w naszych szkołach przez szkolnych liderów projektu,
 • dodatkowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, która będzie realizowana w szkołach objętych projektem,
 • warsztatów i konsultacji dla rodziców dzieci, które odbędą się na terenie szkół uczestniczących w projekcie,
 • możliwości zorganizowania wyjazdów edukacyjnych dla uczniów do miejsc służących rozwijaniu ciekawości świata i aktywności poznawczej.

Dla uczniów objętych wsparciem zostanie zorganizowany konkurs z nagrodami, podczas którego będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia – sukcesy uzyskane dzięki udziałowi w projekcie.

Ponadto, wyłącznie dla uczestników projektu, zostanie wyodrębniona pula środków
w ramach komponentu stypendialnego Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, co pozwoli na dodatkowe wsparcie rozwoju ich uzdolnień.

W efekcie działań projektowych 80 uczniów klas 2-8 otrzyma wsparcie w postaci pogłębionej diagnozy, a 40 z nich będzie uczestniczyć w warsztatach służących rozwijaniu ogólnego potencjału i budowaniu motywacji do pracy nad sobą oraz wdrażających do planowania własnego rozwoju. Uczniowie będą również uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychologami/pedagogami. Rodzice/opiekunowie 40 dzieci zakwalifikowanych do zajęć, dzięki  warsztatom i konsultacjom z psychologami/pedagogami, pogłębią wiedzę dotyczącą roli rodziny w rozwijaniu uzdolnień dziecka oraz podniosą kompetencje wychowawcze w tym obszarze. Nauczyciele poszerzą swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania  i wspierania uczniów zdolnych  a także wzbogacą warsztat pracy o  kompleksowe narzędzia diagnostyczne oraz o  programy i materiały  na potrzeby pracy z takimi uczniami.

Projekt przyczyni się do poszerzenia oferty edukacyjnej naszych szkół i pozwoli na realizację w praktyce edukacyjnej zasady, że każde dziecko jest zdolne.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

dziecidzieci

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2024-03-29

życzenia

Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Data publikacji: 2024-01-31

Informacja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca.

 

 

W sprawie rekrutacji informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkoli oraz Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie -Luborzycy.

 

Czytaj całość publikacji "Informacja o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025"

Załączniki:

 1. Zarządzenie Nr 0050.9.2024 (plik pdf 3298KB)
 2. UCHWAŁA NR XXII/206/2021 (plik pdf 272KB)

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2023-12-22

Życzenia świąteczne

GAZ-SYSTEM dla Edukacji

Data publikacji: 2023-11-14

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca jest uczestnikiem programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. Wsparcie finansowe w formie darowizny w wysokości 19 000,00 zł umożliwiło nabycie sprzętu sportowego do prowadzenia zróżnicowanych zajęć oraz gier zespołowych podczas zajęć z wychowania fizycznego. Aktywność fizyczna w szkole jest fundamentem przyswojenia i praktykowania umiejętności, które  w przyszłości powinny zapewnić aktywne i zdrowe życie. Sprzęt sportowy został przekazany do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Łuczycach oraz Szkoły Podstawowej w Maciejowicach.

plakatzdj 1zdj2zdje3zdjdzmacmaciejp[lakat

Spotkanie z Mikołajem

Data publikacji: 2023-11-07

Zapraszamy na spotkanie z Mikołajem

Wszystkie dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami  z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zapraszamy w dniu 8 grudnia 2023 r.  o godz.17.30 na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy (obok Urzędu Gminy).

Zapisy do dnia 30 listopada 2023 r. pod numerem tel: 12/3871176

lub na adres: gzokocmyrzow@gmail.com

Plakat

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2022/2023

Data publikacji: 2023-10-31

Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.) z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki:

 1. INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych (plik pdf 1035KB)

Wyniki egzaminów

Data publikacji: 2023-07-06

Wyniki egzaminów ósmoklasistów w poszczególnych Szkołach Podstawowych w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 
W roku szkolnym 2022/2023 do egzaminów przystąpiło 168 uczniów :
 
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich - 34 uczniów
Szkoła Podstawowa im. 600 - lecia UJ w Wysiołku Luborzyckim - 29 uczniów
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach - 29 uczniów
Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Karniowie - 17 uczniów
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach - 15 uczniów
Szkoła Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Prusach - 15 uczniów
Szkoła Podstawowa im. M. Langiewicza w Goszczy - 13 uczniow
Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach - 8 uczniów
Szkoła Podstawowa w Maciejowicach - 8 uczniów
średnia wynikówwyniki j.polskiwyniki matematykawyniki j.angielski

Aktywna Tablica edycja 2023

Data publikacji: 2023-07-06

Projekt Aktywna Tablica SPE
Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Łuczycach otrzymała środki finansowe w ramach rządowego programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024 – edycja 2023
Dofinansowanie 35 000,00 zł wkład własny 8750,00 zł
koszt zadania 43 750,00 zł
Wsparcie dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).
Aktywna Tablica

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".

Data publikacji: 2023-05-12

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II".
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
monitormonmonitorlaptopylaptopylaptopy

Projekt Poznaj Polskę

Data publikacji: 2023-05-12

W ramach projektu Poznaj Polskę uczniowie Szkół z terenu gminy Kocmyrzów-Luborzyca rozpoczęli realizację wycieczek.  Wyruszyli min. na dwudniowy podbój Miasta Stołecznego Warszawy.
 
Zwiedzanie  Pałacu w Wilanowie,  Stadionu Narodowego, Muzeum Neonów, Starówki i Zamku  Królewskirgo, a także Grobu Nieznanego Żołnierza dostarczyło wszystkim dużo wrażeń i wyjatkowych  przeżyć.
Powązki i groby bohaterów "Kamieni na szaniec" wyzwoliły w uczniach zadumę i szacunek dla młodych obrońców stolicy.
Młodsze klasy zakończyły pobyt zabawą i nauką w Centrum Nauki Kopernik, natomiast klasy VI i VII poszerzały wiedzę historyczną w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Piękne chwile! Uczniowie czekają na kolejne wyjazdy, aby zwiedzć naszą piękną Ojczyznę.
wycieczkawycieczkawycieczkawycieczkawycieczkalogo

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Data publikacji: 2023-04-17

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę".

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia
pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, z późn. zm.

 

Czytaj całość publikacji " Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"."

log

Wesołych Świąt

Data publikacji: 2023-04-07

życzenia

Ogłoszenie konkursów

Data publikacji: 2023-03-30

Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr 0050.14.2023 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuczycach, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzejowicach

https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2253513,zarzadzenie-nr-0050142023-z-dnia-23032023-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-stanowisko-dyrektora-sz.html
SP ŁuczyceSP KarniówSP Pietrzejowice

Dofinansowanie dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Data publikacji: 2023-03-23

Kolejne dofinansowania dla szkół w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Wsparcie finansowe bibliotek szkolnych zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz lektur.
Koszt przedsięwzięcia wynosi 20 000,00 zł w tym dofinansowanie 16 000,00 zł
Celem programu jest:
- zakup książek będących nowościami wydawniczymi
- organizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych,
- zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych
W 2023 r. dofinansowanie otrzymały:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Goszycach
logozdjęcie

"Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.

Data publikacji: 2023-03-01

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn: "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II.
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych.
W ramach projektu zostanie zakupione 15 Laptopów wraz z oprogramowaniem oraz 3 Monitory interaktywne dla szkół podstawowych z terenu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
Plakat

Program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023.

Data publikacji: 2023-02-28

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje w szkołach  podstawowych: im. Józefa Piłsudskiego  Prusach oraz 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy  program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2023. Jest on skierowany do uczniów bez względu na wiek, płeć czy aktywność fizyczną i ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w postaci pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego danej placówki.

Logo
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...