Aktualności


Sprawozdania finansowe za rok 2019

2020-05-11

Sprawozdania finansowe Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy za 2019 rok, zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie-Luborzycy

https://bip.malopolska.pl/czekocmyrzowluborzyca,a,1761519,sprawozdania-finansowe-za-rok-2019.html


INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

2020-05-04

Działamy - COVID 19 !

Informujemy, iż od 11 maja 2020 r. wznawiamy działalność Żłobka "Małe Misie", Przedszkola "Akademia Przedszkolaka "oraz Przedszkola"Wesoła Gromadka".
Zgodnie z wytycznymi pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkujących i realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Rodzicu, posyłając dziecko zapoznaj się obowiązującymi procedurami.

Dołączone pliki:


Płyny do dezynfekcji

2020-05-04

Decyzją Wojewody Małopolskiego Piotra Ćwika, gmina Kocmyrzów-Luborzyca otrzymała z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie płyny do dezynfekcji (36 szt 5l), które zostaną przekazane do Żłobka, Przedszkoli oraz oddziałów Przedszkolnych

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Projekt " Zdalna szkoła"

2020-05-04

Działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
"Zdalna Szkoła"

Gmina Komyrzów-Luborzyca pozyskała dofinansowanie na zakup 33 laptopów dla szkół podstawowych, które zostały w dniu dzisiejszym przekazane dyrektorom szkół. Zostaną one użyczone uczniom, którzy nie posiadają tego rodzaju sprzętu do pracy zdalnej. Po zakończeniu nauczania zdalnego laptopy pozostaną w dyspozycji szkół i będą wykorzystywane do nauki w placówkach.
Kwota pozyskana na ten cel wynosi💻💻💻 69 814,80zł

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2020-04-30

  Wszelkie decyzje i informacje dotyczące otwarcia żłobka, przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych zostaną przedstawione w dniu 04 maja 2020r.
  Informacje o terminie otwarcia będą publikowane na stronach internetowych oraz będzie można je uzyskać w poszczególnych placówkach

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   PROJEKT AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

   2020-04-23

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

   Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

   "Akademia Przedszkolaka"
   numer projektu RPMP.10.01.01-12-0103/19

   Celem projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 150 nowych miejsc oraz poprawę jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty zajęć dodatkowych w Przedszkolu Samorządowym "Akademia Przedszkolaka" w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2020 r.

   Dofinansowanie projektu z UE: 2 338 262,23 zł
   Całkowita wartość projektu: 2 752 613, 00 zł

   Grupa docelowa:
   150 dzieci i 10 nauczycielek z Przedszkola Samorządowego „Akademia Przedszkolaka”
   Główne zadania:
   -utworzenie nowego przedszkola „Akademia Przedszkolaka” a w nim 150 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-6 lat, w tym wyposażenie ich w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
   -rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia dla dzieci w tym: specjalistyczne zajęcia logopedyczne gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: język angielski, zajęcia matematyczno-przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia „mały konstruktor” czyli budowa robotów i ich programowanie z dedykowanych klocków.
   - zapewnienie warunków funkcjonowania 6 nowo utworzonych oddziałów przedszkola poprzez adaptację pomieszczeń na sale dydaktyczne, szatnię oraz łazienkę dla dzieci, doposażenie placu zabaw.
   Doskonalenie nauczycieli w zakresie wykorzystania TiK oraz metody eksperymentu i robotyki w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

   Główne rezultaty:
   - 150 nowo utworzonych miejsc w przedszkolu
   - 1 przedszkole doposażone w sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne, zabawki 150 dzieci objętych wsparciem w postaci zajęć dodatkowych 10 nauczycielek przedszkola, którzy podniosą swoje kompetencje.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

   2020-03-26

   POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
   zmieniające polecenie Wojewody Małopolskiego Nr 1/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
   czasowego zawieszenia funkcjonowania (zamknięcia) form opieki nad dziećmi w wieku do
   lat 3, prowadzonej w ramach żłobków i klubów dziecięcych

   czytaj całość publikacji "POLECENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO W SPRAWIE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3"

   Dołączone pliki:


   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, żłobkach, szkołach i placówkach oświatowych

   2020-03-11

   Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


   Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

   poradni psychologiczno-pedagogicznych;
   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
   młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
   przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
   szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   Dyrektorze,

   zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
   12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
   od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
   poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
   od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
   poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
   możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
   w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
   uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
   od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
   śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   Rodzicu,

   ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   Uczniu,

   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
   przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
   przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

   Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

   dziennik elektroniczny;
   strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
   mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

   Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

   Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
   Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.   Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

   Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej   Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

   Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

   Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

   poradni psychologiczno-pedagogicznych;
   specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
   młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
   przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
   szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
   szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

   Dyrektorze,

   zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
   12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
   od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
   poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
   od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
   poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
   możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
   w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
   uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
   od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
   śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

   W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

   Rodzicu,

   ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
   zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

   Uczniu,

   pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
   przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
   przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

   Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

   Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

   Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

   dziennik elektroniczny;
   strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
   mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

   Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

   Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

   Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
   Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.   Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

   Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

   Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

   Departament Informacji i Promocji
   Ministerstwo Edukacji Narodowej

   Dołączone pliki:
   Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

   przejdź do góry...

   Centrum Zarządzania Edukacją w Kocmyrzowie - Luborzycy. ul. Jagiellońska 2, 32-010 Kocmyrzów, tel. /faks: 12 3871176

   Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji